ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. A. G. BEMA W LIPSKU

(Załącznik do Uchwały Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016r.)

 

I etap

1)      Od 17 marca do 15 kwietnia  - składanie  do sekretariatu szkoły deklaracji  realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. A.G Bema w Lipsku przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów

- Do szkoły przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

- Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

- W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez komisję rekrutacyjną - w składzie osobowym 3 nauczycieli PSP w Lipsku.

 2)    Określa się następujące kryteria uwzględniane podczas postępowania rekrutacyjnego  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

a)     Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Lipsku - 10 pkt.

b)     Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole- 6 pkt.

c)     Inna uzasadniona przez rodzica /opiekuna prawnego sytuacja – 4 pkt.

3)    Komisja Rekrutacyjna może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.

4)        W przypadku spełnienia równocześnie przez kandydata kilku kryteriów sumuje się liczbę  punktów. Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym okaże się, że kandydaci mają taka samą liczbę punktów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 5)      Do 25 kwietnia do godz.1200 – szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy informacyjnej dla rodziców w szkole – zakończenie I etapu.

 

II etap uzupełniający

6)      Od 25 kwietnia do 25 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej  (jeśli po I etapie rekrutacji są wolne miejsca). Zasady rekrutacji jak w I etapie.

7)      Do 31 sierpnia do godz. 1500 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy informacyjnej dla rodziców w szkole.

 

 

Wzory wniosków i deklaracji dostępne są na stronie internetowej szkoły TUTAJ oraz w sekretariacie szkoły.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )