Stowarzyszenie „Dobro Dziecka” powstało w grudniu 2000 roku z inicjatywy rodziców i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego G. Bema  w Lipsku. Głównym celem działań Stowarzyszenia jest: 

 • wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwoju dzieci i młodzieży niezależnie od różnic wynikających z niepełnosprawności, 
 • integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, 
 • popieranie inicjatyw lokalnych w zakresie kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska.

   

„Janusz Korczak przyjacielem dzieci” - konkurs o zasięgu powiatowym

  POWIATOWY KONKURS

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

DLA UCZNIÓW KLAS

IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

„Janusz Korczak przyjacielem dzieci”

 

I. CELE KONKURSU

 

 • · Zapoznanie młodzieży z postacią wielkiego pisarza i pedagoga Janusza Korczaka.
 • · Rozwijanie zainteresowań twórczością Janusza Korczaka.
 • · Skierowanie uwagi na ciekawe wydarzenia związane z życiem i twórczością Janusza Korczaka.
 • · Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi.
 • · Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 • · Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

 

II Organizatorzy:

 

 • Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”
 • Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Antoniego Gustawa Bema w Lipsku
 • Odpowiedzialni: p. Halina Czerwonka, p. Elżbieta Skrzek
 • Patronat medialny: Twoje Radio Lipsko, Kwartalnik „Życie Powiśla”
 • Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Starostwo Powiatowe w Lipsku, Muzeum Historii Żydów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Janusza Korczaka,

  

III. UCZESTNICY KONKURSU:

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych z powiatu lipskiego.

 

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie prezentacji dotyczącej życia i twórczości Janusza Korczaka z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

2. Prezentacja może być przygotowana przez jednego ucznia.

3. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prezentacji.

4. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 10 minut.

5. Prezentacja multimedialna powinna być nagrana w Power Poincie na płycie CD, DVD.

6. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą dane autora: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.

7. W konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe. Prace niespełniające tych wymagań nie będą oceniane.

8. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.

9.. Prace przesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora i nie są zwracane.

10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora: www.splipsko.witrynaszkolna.pl

11. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły organizatora

12. Wyniki Konkursu dostępne będą na ww. stronie internetowej.

 

V: TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

Zgłoszenia - przesłanie karty zgłoszeń i prezentacji do 17 maja 2012 r na adres organizatora konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku, ul. Zwoleńska 16, 27-300 Lipsko,

z dopiskiem Powiatowy Konkurs na prezentację multimedialną.

 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu połączone z pokazem prezentacji odbędzie się 1 czerwca 2012 r. o godzinie 10.00 w PSP w Lipsku w ramach obchodów Dnia Dziecka

  

VI: OCENA PRAC I NAGRODY

1. Uczestnicy konkursów otrzymają dyplomy i nagrody za zdobycie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.

2. Prace oceniać będzie niezależna Komisja konkursowa powołana przez organizatora.

3. Przy ocenie prezentacji Komisja będzie brała pod uwagę:

 • · merytoryczność prezentacji, zgodność z tematem
 • · atrakcyjność prezentowanych treści
 • · oryginalność ujęcia tematu oraz ciekawe przemyślenia,
 • · estetyczną stronę prezentacji multimedialnej, osiągnięty efekt wizualny,
 • · techniczną poprawność wykonania.

 

Wszelkie pytania proszę zgłaszać do organizatorów konkursu:

Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”

mgr Elżbieta Skrzek Tel: 604417486

mgr Halina Czerwonka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku

ul. Zwoleńska 16

 

 

„Król Maciuś Pierwszy i Ja” - konkurs o zasięgu powiatowym

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Król Maciuś Pierwszy i Ja”

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 

I Cele konkursu

 

 • Upamiętnienie postaci i dzieł Korczaka
 • Stworzenie przez młodych artystów prac plastycznych inspirowanych postacią i dziełami Janusza Korczaka.
 • Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej oraz wrażliwości estetycznej dzieci

 

II Organizatorzy

 

 • Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku
 • Odpowiedzialni: p. Halina Czerwonka, p. Elżbieta Skrzek
 • Patronat medialny: Twoje Radio Lipsko, Kwartalnik „Życie Powiśla”
 • Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Starostwo Powiatowe w Lipsku, Muzeum Historii Żydów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Janusza Korczaka

 

III Warunki uczestnictwa

 

 • Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być uczniowie klas I –III szkół podstawowych  powiatu lipskiego.
 • Do konkursu szkoła może nadesłać tylko 5 prac.
 • Prace powinny być wykonane indywidualnie, samodzielnie na zajęciach plastycznych w szkole, dowolną techniką w formacie A 3 (prac proszę nie składać!).
 • Prace powinny być podpisane.
 • Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematem,

- samodzielność pracy dziecka,

- oryginalne ujęcie tematu,

- estetyka,

- ogólny wyraz artystyczny.

 

IV Termin, tryb złożenia prac

 

 • Prace i zgłoszenie zawierające:

-        nazwę szkoły,

-        imiona i nazwiska dzieci oraz klasę do której uczęszczają,

-        imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego dzieci do konkursu,

-        numer telefonu kontaktowego,

należy złożyć do 17 maja 2012 roku na adres organizatora konkursu:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku

ul. Zwoleńska 16

27-300 Lipsko

z dopiskiem Gminny Konkurs Plastyczny

 

 • Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

V Podsumowanie

 

 • Oceny prac dokona niezależna Komisja.
 • Protokół prac komisji będzie umieszczony na stronie internetowej organizatora www.splipsko.witrynaszkolna.pl.
 • Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu połączone z wystawa prac odbędzie się 1 czerwca 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku o godzinie 10.00
 • Wzięcie udziału konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, o ile takie dane będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem.
 • Nauczyciel – opiekun otrzyma podziękowanie od Organizatorów konkursu.
 • Komisja przyzna autorom  najlepszych prac dyplomy i nagrody.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca 2012 roku w PSP w Lipsku w ramach obchodów Dnia Dziecka

 • We wszystkich sprawach organizacyjnych zainteresowani mogą się kontaktować

z Haliną Czerwonka lub Elżbietą Skrzek w PSP w Lipsku- tel.3780151.

 

 

Połowinki Prezydencji w Lipsku.

     W dniu 1 października 2011 roku na rynku naszego miasta odbyły się „Połowinki Prezydencji” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Lipskie Centrum Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. G. Bema w Lipsku. Jest to kolejne działanie na rzecz lokalnego środowiska, które przyczyniło się do promowania społeczeństwa otwartego. W czasie imprezy popularyzowane były idee europejskie, tak ważne w czasie trwania Polskiej Prezydencji.

 

     Całe przedsięwzięcie zaczęło się od odśpiewania hymnu Polski i Unii Europejskiej. Następnie prezentowały się szkoły w różnej formie: śpiew, pokaz musztry Związku Strzeleckiego "STRZELEC”, prezentacja dokonań szkół. W ramach tego przedsięwzięcia odbył się konkurs wiedzy na temat Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież wykazała się znajomością treści merytorycznych i praktycznymi umiejętnościami. W konkursie wiedzowym wzięły udział 4 szkoły ponadgimnazjalne z powiatu lipskiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie. Pierwsze miejsce i główną nagrodę wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Lipska. Był to wyjazd do Brukseli ufundowany przez Panią Jolantę Hibner - poseł do Parlamentu Europejskiego z ziemi mazowieckiej. Pozostali uczestnicy w nagrodę wyjechali do Warszawy, gdzie zwiedzili Muzeum Techniki, byli w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik oraz w Centrum Promocji i Kultury. Sponsorem tej nagrody był pan Tomasz Krawczyk doradca podatkowy, wiceprezes naszego Stowarzyszenia. W czasie imprezy rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Moja Gmina w Naszej Europie” zorganizowany w ramach przedsięwzięcia „Połowinki Prezydencji”. Celem Konkursu było popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej poprzez dokonanie odkrycia, że nasza gmina leży w Europie, dostrzeganie podobieństw i różnic. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Lipsko i cieszył się dużym powodzeniem, o czym świadczy liczba nadesłanych prac. Jury powołane przez organizatorów wyłoniło najciekawsze prace, które w dniu 1 października 2011 roku w czasie imprezy na rynku zostały nagrodzone.

Nagrodzone osoby w poszczególnych kategoriach:

Kategoria kl. I-III SP

I MIEJSCE JULIA MAREK PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w LIPSKU

I MIEJSCE KINGA SUROWIECKA PSP w WOLI SOLECKIEJ

II MIEJSCE WIKTORIA MAJZLIK PSP w KRĘPIE KOŚCIELNEJ

III MIEJSCE ALEKSANDRA PĘKSYK PSP w LIPSKU

WYRÓŻNIENIE PATRYCJA SAWICKA PSP W LIPSKU

WYRÓŻNIENIE MACIEJ KOBEL PSP W KRĘPIE KOSCIELNEJ

WYRÓŻNIENIE MARIKA KOBEL PSP W KRĘPIE KOSCIELNEJ

WYRÓŻNIENIE JULIA SUŁEK PSP W KRĘPIE KOSCIELNEJ

WYRÓŻNIENIE JAKUB BERLIŃSKI PSP W WOLI SOLECKIEJ

WYRÓŻNIENIE JULIA TOMCZYK PSP W KRĘPIE KOSCIELNEJ

WYRÓŻNIENIE DAGMARA WNĘK PSP W KRĘPIE KOSCIELNEJ

WYRÓŻNIENIE JULIA RONDUDA PSP W LIPSKU

WYRÓŻNIENIE NATALIA LIZNER PSP W KRĘPIE KOSCIELNEJ

Kategoria kl. IV- VI SP

I MIEJSCE PAWEŁ MIERZEJEWSKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w LIPSKU

I MIEJSCE MATEUSZ URBANIAK PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SOSW w HUCIE

II MIEJSCE PAULINA KASIŃSKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w LIPSKU

III MIEJSCE MILENA POTRZĄSAJ PSP w KRĘPIE KOŚCIELNEJ

WYRÓŻNIENIE ALEKSANDRA KOŁACZ PSP w WOLI SOLECKIEJ

WYRÓŻNIENIE ANGELIKA SZWAGIEREK PSP w LIPSKU

WYRÓŻNIENIE IZABELA RUCIŃSKA PSP w WOLI SOLECKIEJ

WYRÓŻNIENIE MAJA LESZCZYŃSKA PSP w KRĘPIE KOSCIELNEJ

WYRÓŻNIENIE MAŁGORZATA LASOTA PSP w WOLI SOLECKIEJ

WYRÓŻNIENIE PIOTR KRZYCZKOWSKI PSP w LIPSKU

WYRÓŻNIENIE MATEUSZ MICHALEC PSP w LIPSKU

WYRÓŻNIENIE KINGA RYBAK PSP w LIPSKU

Kategoria: GIMNAZJUM

I MIEJSCE ŁUKASZ DĄBROWSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM przy SOSW w HUCIE

I MIEJSCE WOJCIECH KUCHARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM w LIPSKU

II MIEJSCE MARTA DRĘŻEK PUBLICZNE GIMNAZJUM w LIPSKU

III MIEJSCE ELWIRA MRÓZ PUBLICZNE GIMNAZJUM w LIPSKU

WYRÓŻNIENIE ALEKSANDRA MEJZNER PUBLICZNE GIMNAZJUM w LIPSKU

WYRÓŻNIENIE KATARZYNA KOSIÓR PUBLICZNE GIMNAZJUM w LIPSKU

WYRÓŻNIENIE PAULINA KOWALSKA PUBLICZNE GIMNAZJUM w LIPSKU

WYRÓŻNIENIE OSKAR KRAWCZYKOWSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM w LIPSKU

WYRÓŻNIENIE RAFAŁ KRAWCZYK PUBLICZNE GIMNAZJUM przy SOSW w HUCIE

WYRÓŻNIENIE HUBERT OSOJCA PUBLICZNE GIMNAZJUM przy SOSW w HUCIE

Nagrody w konkursie plastycznym zostały ufundowane przez panią Mariolę Szymczyk – eksperta POKL, pana Andrzeja Łuczyckiego – radnego sejmiku mazowieckiego, Gminę Białołęka oraz Komisję Europejską przedstawicielstwo w Polsce. Podczas trwania imprezy odbywały się także pokazy klaunów, quizy tematyczne dla mieszkańców naszego powiatu, zostały rozdane książeczki, ulotki, balony i inne materiały promujące wiedzę o Unii Europejskiej przekazane przez Centrum Informacji Europejskiej.

     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy. Współorganizatorom: Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko Panu Jerzemu Paskowi, Pani Bożenie Kopcińskiej - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku i jednocześnie koordynatorowi naszej imprezy, Pani Izabeli Rondudzie – Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury. Jurorom: przewodniczącemu Panu Jerzemu Zawodnikowi - specjaliście Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Pani Joannie Wawrzak - Dyrektorowi Wydziału Oświaty powiatu lipskiego, Pani Ninie Bani - nauczycielce języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku oraz dyrektorowi MSCDN wydział w Radomiu Panu Bogusławowi Tundziosowi i Pani konsultant Hannie Haber za pomoc merytoryczną, Powiatowej Straży Pożarnej, Powiatowej Policji, którzy dbali o bezpieczeństwo podczas imprezy. Honorowym patronatem objęło nas Centrum Informacji Europejskiej oraz Pani Jolanta Hibner. Cieszy nas fakt, iż zaszczyciło nas tylu znakomitych gości między innymi Pani Jolanta Hibner, Pani Ewa Kopacz, Pan Andrzej Łuczycki, Pan Jerzy Pasek, władze gminy i powiatu lipskiego, radni gminy i powiatu, a przede wszystkim mieszkańcy naszego powiatu. Dzięki Waszemu udziałowi ta impreza miała sens. W miłej atmosferze i dopisującej nam pięknej pogodzie wraz z nami bawiło się około 300 osób. Czas umilał nam rodzimy zespół wokalny The Tonacja. Jako prezes Stowarzyszenia „Dobro Dziecka” serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przybyli na tę imprezę: gościom, mieszkańcom Lipska oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej organizacji i właściwego przebiegu. Prezes Stowarzyszenie „Dobro Dziecka” Elżbieta Skrzek

RELACJA Z VI GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

 Do cyklicznych działań Stowarzyszenia „Dobro Dziecka” i Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku należy organizacja konkursów ekologicznych. Wszyscy zgadzamy się, iż w XXI wieku troska o środowisko jest rzeczą niezbędną dla przetrwania ludzkości. Nie można niedoceniać roli edukacji ekologicznej w prawidłowym wychowywaniu młodzieży, uczenia jej szacunku dla przyrody i zwiększaniu świadomości ekologicznej. My zajmujemy się tą dziedziną od dawna, posiadamy wieloletnie doświadczenie. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Okazało się bowiem, że człowiek od zarania dziejów korzystając z naturalnych bogactw ziemi poczynił takie szkody, które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej niezbędnej dla jego własnego życia. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody – jest przecież jej częścią. Dlatego też ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów, to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości. Również i nas samych.

 

Aby w przyszłości nie dochodziło do takich tragedii, edukację ekologiczną należy rozpoczynać już od najmłodszych lat. Dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Są one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji.

 

Dzieci nie mają jeszcze wykształconych stereotypów, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy można skutecznie i efektywnie kształtować ich postawę zgodną z etyką ekologiczną.

 

Ważne jest również to, aby dzięki swojej bezpośredniości, zadawaniu dorosłym “niewygodnych ekologicznych pytań”, wytykaniu sprawców zagrożeń, ukazywaniu piękna swojego regionu, poruszyły serca dorosłych i skłoniły ich do refleksji nad swoim stosunkiem do przyrody, a potem do zmiany postawy wobec niej w swoim codziennym życiu. Takim sposobem na zainteresowanie dzieci tą problematyką są konkursy ekologiczne. Dnia 29 kwietnia 2011 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku odbył się VI Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Mały Przyjaciel Przyrody” dla klas trzecich szkół podstawowych gminy Lipsko oraz VI Gminny Konkurs Plastyczny dla klas I i II szkół podstawowych i przedszkoli z gminy Lipsko. Celem konkursu było rozwijanie szacunku dla przyrody i umiejętności harmonijnego z nią współżycia, budzenie wrażliwości na środowisko naturalne. W dzisiejszych czasach szczególne ważne jest rozwijanie ogólnej świadomości ekologicznej oraz kształtowanie aktywnej postawy oraz kultury proekologicznej. Poprzez szacunek dla przyrody i jej bliższe poznanie dzieci maja okazję przekonać się, jak ważne jest życie w zgodzie z prawami natury. Ochrona środowiska w dzisiejszych czasach nabiera coraz głębszych treści i obejmuje coraz większy obszar oddziaływań. Ekologia to pewien styl życia, który chcielibyśmy zaszczepić młodym ludziom.

 

W konkursie w tym roku wzięło 12 uczniów klas trzecich z czterech szkół naszej gminy: Długowoli, Krępy Kościelnej, Szymanowa i Lipska. W pierwszej części dzieci napisały test składający się z 40 pytań. Po podliczeniu sumy wyników uczniów danej szkoły, komisja konkursowa w składzie:

 

Przewodnicząca: Iwona Rychter oraz członkowie Renata Michałek i Teresa Gałek przyznała:

 

I miejsce – Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku

II miejsce -  Publicznej Szkole Podstawowej w Długowoli

III miejsce - Publicznej Szkole Podstawowej w Szymanowie

IV miejsce - Publicznej Szkole Podstawowej w Krępie Kościelnej

 

Do drugiej części konkursu komisja konkursowa wybrała 5 uczniów, którzy napisali najszybciej i zdobyli najwięcej punktów z testu. Byli to: Madejski Adrian, Kroczak Olga, Woźniak Wiktor, Maciejewski Bartosz, Brudnicka Aleksandra. Wyżej wymienieni uczniowie kolejno odpowiadali ustnie na trzy pytania samodzielnie wybierając stopień trudności. Tytuł „Mistrza ekologii 2011” zdobył Madejski Adrian z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku.

 

W tym dniu został także rozstrzygnięty VI Gminny Ekologiczny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Na zielonej ścieżce” dla uczniów klas pierwszych, drugich i przedszkolaków. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Krępy Kościelnej, Długowoli, Szymanowa, Woli Soleckiej i Lipska oraz przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych z Długowoli i Szymanowa. Wpłynęło 35 prac plastycznych. Komisja konkursowa w składzie:

 

Przewodnicząca – Ewa Chojnacka

Członkowie: Ewa Nowakowska, Renata Michałek, Małgorzata Łata

Przyznała nagrody następującym uczniom:

 

I miejsce: Patrycja Wabik kl. I PSP Szymanów

                 Małgorzata Retmańczyk kl. I PSP Długowola

 

II miejsce:  Dominika Bednarska kl. I b PSP w Lipsko

                   Patrycja Lasek kl. I PSP Wola Solecka

 

III miejsce: Krzos Wiktoria kl. I PSP Szymanów

                   Krzysztof Machała kl. I b PSP w Lipsku

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

Aleksandra Lenart kl. II b PSP Lipsko

Ewelina Kurowska kl. II PSP Krepa Kościelna

Julia Kołodziej kl. 0 PSP Szymanów

Julia Tomczyk kl. I PSP Wola Solecka

Zuzanna Kwiecień kl. I a PSP Lipsko

 

Nagrody dla zwycięzców konkursu zostały zakupione z funduszy Stowarzyszenia  „Dobro Dziecka” i Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i już teraz zapraszamy do udziału dzieci i nauczycieli w przyszłym roku.

 

Elżbieta Skrzek

 Halina Czerwonka

 

Nasze działania:)

       Nasze działania obejmują swoim zasięgiem cały powiat lipski.

 

Od siedmiu lat organizujemy Przeglądy Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych, w których łącznie wzięło udział ponad tysiąc osób. Podczas tej imprezy osoby niepełnosprawne mają okazję zintegrować się, a także pokazać, jak wspaniałymi potrafią być artystami – śpiewakami, aktorami, tancerzami.

           Od ośmiu lat organizowany jest we współpracy z OSW w Hucie Rajd Pieszy i Rowerowy pod hasłem „Z Kawalerami Orderu Uśmiechu wesoło na szlaku”. Uroki najbliższej okolicy podczas rajdów poznało ponad tysiąc osób. Wśród naszych działań było wiele konkursów. między innymi:

 

 • Gminny Konkurs Ekologiczny dla klas trzecich szkół podstawowych,

   

 • Gminny Konkurs Plastyczny dla klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej i przedszkolaków,

   

 • „Ścieżki rowerowe naszego powiatu” - otwarty konkurs promujący turystykę na naszym terenie,

   

 •   Gminny Konkurs „Życie i twórczość Fryderyka Chopina” dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych,

   

 • Gminny Konkurs Plastyczny  pod hasłem „Portret Fryderyka Chopina” dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków.

   

        Byliśmy współtwórcami projektów „Księga Lokalnej Tożsamości zaprasza …dopisz jej kartę”, „Tam gdzie szumią wierzby…”, „Bezpieczne ferie”. Zorganizowaliśmy „Zieloną szkołę w Rabce”, w której wzięło udział osiemdziesięcioro dzieci z PSP w Lipsku. Opiekujemy się młodymi sportowcami w ramach zajęć „Piłka nożna bawi i rozwija”.

        Od dziesięciu lat realizujemy program profilaktyczny pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”, w ramach którego zorganizowanych zostało wiele zajęć dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

       W latach 2008 – 2009 byliśmy współtwórcami projektu „Nadwiślańskie spotkania medialne”, podczas których odbyły się na stadionie w Lipsku koncerty pod hasłem „Dobro dziecka na lato”. Na naszych koncertach występowali:  Busshanter – dyskotekowy idol młodzieży, Vavamuffin – zespół reggae, Drewutnia, zespoły rockowe z Lipska i Ostrowca.

       W 2010 i 2011 roku we współpracy z Twoim Radiem Lipsko zrealizowany został projekt „Radiowa Akademia Młodych”, dzięki któremu grupa młodych ludzi zdobyła certyfikaty młodych redaktorów radiowych.

        W ramach cyklu 200 koncertów na 200–lecie urodzin Fryderyka Chopina w Lipskim Centrum Kultury w Lipsku w październiku 2010 roku  zorganizowany został we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina, Wojewodą Mazowieckim koncert fortepianowy wspaniałej młodej pianistki Katarzyny Kraszewskiej.

       O rozwoju naszego Stowarzyszenia świadczy także to, że w 2010 roku pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wiejskie Centrum Integracji szansą dla mieszkańców wsi Śląsko, Poręba, Gruszczyn, Tomaszówka, Daniszów, Walentynów”. W tym działaniu, jak i w wielu innych, otrzymaliśmy pomoc i wsparcie Pani Dyrektor i nauczycieli PSP w Lipsku.

           Bardzo dobrze układa się współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządem Powiatu i Gminy Lipsko. Dzięki opracowanym projektom udało się zdobyć środki z Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, Mazowieckiego i Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, PFRON, PCPR, FWW oraz środki unijne.

            Wspólna dziesięcioletnia praca wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia przyczyniła się do integracji lokalnej społeczności. Zaangażowanym na rzecz Stowarzyszenia bardzo dziękujemy i liczymy na następne wspólne lata owocujące szeroko pojętym dobrem dziecka.

                                                                

                                                                   W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia „Dobro Dziecka”

                                                                    Prezes Elżbieta Skrzek

 

 Lipsko, październik 2010 r.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )