STATUT  

    PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 im. Antoniego Gustawa Bema 

  w Lipsku 

 

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. w Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572,
 późniejszymi zmianami),

rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

Spis treści

 

Rozdział 1 Informacje ogólne o szkole.………………………………………………….. str.2

Rozdział 2 Cele i zadania szkoły…………………………………………………………. str.2

Rozdział 3 Sposoby realizacji zadań szkoły……………………………………………… str.5

Rozdział 4 Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej………….str.10

Rozdział 5 Organizacja nauczania i organizacja zajęć rewalidacyjnych uczniom niepełnosprawnym……………………………………………………………………… ..str.13

Rozdział 6 Nauczanie indywidualne……………………………………………………. .str.15

Rozdział 7 Indywidualny tok, indywidualny program nauki……………………………..str.16

Rozdział 8 Organy szkoły i ich kompetencje……………………………………………..str.17

Rozdział 9 Organizacja wychowania i opieki ………………………………………...str.24

Rozdział 10 Organizacja nauczania…………………………………….….. str.25

Rozdział 11 Organizacja szkoły…………………………………………………………..str.28

Rozdział 12 Pracownicy szkoły…………………………………………………………...str.32

Rozdział 13 Ocenianie wewnątrzszkolne……………………………………………..….  str.39

Rozdział 14 Uczniowie szkoły…………………………………………………………… str.44

Rozdział 15 Przepisy końcowe…………………………………………………………... str.57

  

 

 

Rozdział 1

 

Informacje ogólne o szkole

§1.

1. Szkoła Podstawowa  w Lipsku, zwana dalej szkołą, jest placówką publiczną:

1)     prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania

w sześcioletnim cyklu kształcenia;

2)     przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego;

3)     zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)     realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego ustaloną dla szkoły podstawowej;

5)     realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania  sprawdzianów.

2.  Siedziba szkoły: 27-300 Lipsko, ul. Zwoleńska 16.

3.  Szkoła nie posiada numeru porządkowego.

4.  Szkole nadano imię Antoniego Gustawa Bema.

5. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku. Dopuszcza się stosowanie skrótów nazwy. np: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku lub PSP w Lipsku.

6.  Szkoła ma wyznaczony obwód: wszystkie ulice znajdujące się w administracyjnych granicach miasta Lipsko oraz miejscowości: Jakubówka, Jelonek, Dąbrówka

7.  Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko.

8.  Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Rozdział 2

 

Cele i zadania szkoły

§2.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty  oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także  zawarte  programie wychowawczy szkoły i programie profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych oraz potrzeb danego środowiska. Szkoła spełnia funkcje kształcącą wychowawczą i opiekuńczą.

2. Dążymy do tego, by nasi uczniowie, gdy dorosną, potrafili sami kreować otaczającą ich rzeczywistość. Niech stawiają sobie pytania dlaczego i w jakim celu i niech znajdują odpowiedź! W szkole wspólnie tworzymy warunki do nabywania i rozwijania kluczowych kompetencji w dziedzinie:

1)  uczenia się;

2) myślenia;

3) poszukiwania;

4) działania;

5) doskonalenia;

6) komunikowania się i współpracy.

3. Kompetencje te pozyskują uczniowie poprzez przemyślane i zjednoczone działania wszystkich nauczycieli, społeczności uczniowskiej i sojuszników szkoły.

§3.

1. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom opiekę i bezpieczeństwo:

1) szkoła zapewnia uczniom opiekę od godziny 730 do 1530 oraz na 10 minut przed zajęciami pozalekcyjnymi, wycieczkami oraz na dyskotekach szkolnych, zawodach sportowych, kuligach, sprawdzianie, występach artystycznych poza szkołą itp. w czasie ich trwania;

2) uczniowie przebywający w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych a także w czasie przerw znajdują się pod bezpośrednią opieką nauczyciela, wychowawcy, opiekuna prowadzącego dane zajęcia i nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły;

3) podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę uczniowie znajdują się pod opieką: wychowawców klas, kierownika i/lub opiekunów wycieczki ewentualnie rodziców pomagających;

4) podczas wyjścia poza teren szkoły, w obrębie tej samej miejscowości lub jej najbliższej okolicy, (np. „nad źródełkiem”, pobliski las, pola itp) , winien być jeden opiekun dla 30 uczniów, a poza miejscowością jeden opiekun dla 15 uczniów;

5) systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się;

6)organizowanie przed lekcjami (od godziny 750) i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach;

7) niezwłoczne reagowanie wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły na przebywanie osób postronnych na terenie szkoły (w tym byłych absolwentów) oraz natychmiastowe informowanie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły wydarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia.

§ 4.

1. Do zadań Szkoły należy:

1)     zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2)     zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)     kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)     realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

5)     rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz
w procesie uczenia i nauczania;

6)     organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom
i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)     organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)     dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9)     wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły
w skróconym czasie;

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

16) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno -  zawodowe;

17) zapewnienie opieki zdrowotnej i higienicznej przez służbę zdrowia;

18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

19) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

23) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

24) zorganizowanie stołówki szkolnej;

25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa                     w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,                a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

28) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem                               technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących                    i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

33) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów            o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

35) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,               a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;

36) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe  uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie
z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

§5.

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§6.

 Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów               i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski                  z realizacji celów i zadań szkoły. 

§7.

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi               w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

Rozdział 3

 

Sposoby realizacji zadań szkoły

§8.

1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian.

4. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów.

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program obowiązani są uwzględniać poniższe zasady:

1)  program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny;

2)  zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi                 w podstawie programowej;

3)  uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego;

4)  zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

6. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.

7. Program nauczania zawiera:

1)     szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

2)     treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia   ogólnego;

3)     sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany;

4)     opis założonych osiągnięć ucznia;

5)     propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego wraz z arkuszem diagnostycznym stanowiącym załącznik.

9. Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.

10. Opinia, o której mowa w ust. 9 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu                z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.

11. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.

12. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania
w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.

13. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy oraz

całościowo po zakończeniu cyklu nauczania. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 15 czerwca każdego roku i składane są u dyrektora szkoły.

14. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

15.Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1)     z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

2)     bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt1.

16.Nauczyciel, w przypadku realizowania programu nauczania z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny.

17. Przepisy przejściowe, określone w ust. 16 dotyczą programów nauczania odpowiednio:

1)     w roku szkolnym 2014/2015 programów dla klas I szkoły podstawowej;

2)     w roku szkolnym 2015/2016 programów dla klas  I i II szkoły podstawowej;

3)     w roku szkolnym 2016/2017 programów dla klas I – III szkoły podstawowej.

Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz
z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

18. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia                z orzeczeniem o niepełnosprawności, plany pracy kółek zainteresowań zatwierdza dyrektor szkoły.

§ 9.

1. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych
w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację
w szkole.

2.W klasach I – III  w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zespół nauczycieli uczących w jednej klasie przedstawia dyrektorowi propozycję:

1)     jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej;

2)     jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego;

3)     materiałów ćwiczeniowych  do poszczególnych edukacji, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

3. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących
w poszczególnych klasach I – III, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli
w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

1)     zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;

2)     materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.

5. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach, może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5.

7. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich w poszczególnych klasach I – III,  może uzupełnić  szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.

8. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach IV –VI przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  przedmiotowe.

9. Zespoły, o których mowa w ust. 8 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

1)     jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych

      oraz 

2)     jednego lub więcej podręczników lub materiałów  edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych;

3)     jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

10. Przepisy ust. 3  – 7  stosuje się odpowiednio.

11. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym.  Informacja umieszczana jest na stronie www.splipsko.witrynaszkolna.pl oraz na wejściowych drzwiach szkolnych.

 

 

 

§10.

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 2. Ilekroć mowa o:

1)  podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;

2)  materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

3)  materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane
  w zasobach bibliotecznych.

5. Biblioteka nieodpłatnie:

1)     wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;

2)     zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną ;

3)     przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

 1. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki 
  i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 2. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

1)     uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2)     w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb
i możliwości psychofizycznch uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

8. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.

9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty
i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa.

§11.

1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym
i Programem Profilaktyki.

2. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się                      z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.

3. Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,            z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

 1. Programy, o których mowa w § 11 ust. 2, Rada Rodziców uchwala w terminie do 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego                   i Profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,                  z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców.
 4. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece, w miarę możliwości, jednemu nauczycielowi zwanemu dalej wychowawcą klasy na dany rok szkolny. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

§12.

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1)     realizację przyjętego  szkolnego Programu Profilaktyki;

2)     rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3)     realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka     i rodziny;

4)     działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;

5)     promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

6)     prowadzenie profilaktyki uzależnień.

§13.

1.  Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą,  psychologiczno - pedagogiczną nad uczniami w szkole poprzez:

1)     organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z uczniami i ich rodzicami;

2)     rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;

3)     udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji;

4)     współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną;

5)     respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;

6)     organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu warunków rodzinnych i losowych w szczególności poprzez:

1)     udostępnienie nieodpłatnie podręczników;

2)     dożywianie;

3)     udzielanie pomocy materialnej we współpracy z Radą Rodziców;

4)     pomoc przy ,,wyprawce szkolnej”.

3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

1)     umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)     objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)     dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia;

4)     rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych;

5)     wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów;

6)     indywidualizację procesu nauczania.

 

Rozdział 4

 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§14. 

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

§15.

Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne,
a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

§16.

1.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

 1. diagnozowaniu środowiska ucznia;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                 i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

1)  opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

2)  prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

3)  podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                         z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

4)  wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

5)  wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

6)      udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia                       i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

7)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

8)      umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

9)      podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

§17.

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych uczniów, wynikających z:

1)    wybitnych uzdolnień;

2)    niepełnosprawności;

3)    niedostosowania społecznego;

4)    zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5)    specyficznych trudności w uczeniu się ;

6)    zaburzeń komunikacji językowej;

7)    choroby przewlekłej;

8)    zaburzeń psychicznych;

9)    sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

11) zaniedbań środowiskowych;

12) trudności adaptacyjnych;

13) odmienności kulturowej.

§18.

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1)     nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;

2)     specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

§19.

1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

1)  rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;

2)     świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;

3)  realizacja zaleceń i ustaleń zespołu nauczycieli oraz specjalistów pracujących
z uczniem;

4)     dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.

§20.

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie  ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.

§21.

1. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także:

1)     rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

2)     uczeń;

3)     poradnia psychologiczno –pedagogiczna;

4)     dyrektor szkoły/przedszkola;

5)     pielęgniarka szkolna;

6)     asystent edukacji romskiej;

7)     pomoc nauczyciela;

8)     pracownik socjalny;

9)     asystent rodziny;

10) kurator sądowy.

§ 22.

Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczności objęcia ucznia pomocą  psychologiczno – pedagogiczną.

§23.

O ustalonych formach, sposobach,  wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły informuje rodziców lub opiekunów prawnych.

§24. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3) zajęć specjalistycznych:  logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć                                      o charakterze terapeutycznym;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

5) warsztatów;

6)  porad i konsultacji;

7) w trakcie bieżącej pracy z uczniem.

§25.

1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1)       dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

2)       dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;

3)        przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;

4)       umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

5)       różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

§26.

1.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać  8  osób.

 1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                       i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.
 3. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.
 4. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

§27.

1.  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby. Są to:

1)   korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi  do

5 uczniów;

2)   logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;

3)   socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.  Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

§ 28. 

Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§29.

O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

§ 30.

O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§31.

W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

§32.  

Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych,
w „otwarte poniedziałki” (tj. pierwszy poniedziałek miesięcy nauki szkolnej, w godz. 15.30 – 17.00) i na wywiadówkach. 

§33.

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku.

 

Rozdział 5

 

Organizacja nauczania i organizacja zajęć rewalidacyjnych uczniom niepełnosprawnym

§34. 

1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest
w oddziale ogólnodostępnym;

§35.

1. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 36.

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii wychowawcy, klasowego zespołu nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole oraz zgody rodziców.

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w klasie VI szkoły podstawowej.

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

1)     braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2)     psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.

§ 37.

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego,
w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 18 rok życia.

§38.

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                         z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia.

2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§39.

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespól nauczycieli oddziału i specjaliści, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program edukacyjno –terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem”.

2. Program określa:

1)     zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków                            i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

2)     rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym;

3)     formy i metody pracy z uczniem;

4)     formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

5)      działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

6)     zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

7)     zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych w programie.

3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

4. Przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

§40.

W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

1)     korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna);

2)     korygujące wady mowy( zajęcia logopedyczne);

3)     korekcyjno –kompensacyjne;

4)     terapii psychologicznej.

§41.

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w  statucie szkoły.

Rozdział 6

 

Nauczanie indywidualne

§42.

1.Uczniom szkoły, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły organizuje się indywidualne nauczanie.

2.Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych
w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Dyrektor może w tym celu zatrudnić nauczyciela spoza szkoły.

4.Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone zgodnie ze wskazaniem w orzeczeniu, tj. w miejscu pobytu ucznia/w domu rodzinnym, szkole lub innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły/.

6.Zajęcia nauczania indywidualnego mogą być organizowane odpowiednio

z oddziałem szkolnym albo indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

7.W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego, wychowania przedszkolnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające
z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.

8.Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania                                 dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających
z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9.Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

10.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem  wynosi  dla uczniów kl. I-III – od 6-8 godz., zaś kl. IV-VI od 8 do 10 godz.

11.Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 10 pkt 2 -5 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

12.Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.

 

Rozdział 7

 

Indywidualny tok, indywidualny program nauki

§ 43.

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN/IPN powinien wykazać się:

1)     wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

2)     oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.

 1. Indywidualny tok nauki/program może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 2. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
 3. Uczeń może realizować ITN/IPN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
 4. Uczeń objęty ITN/IPN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany
  w czasie całego roku szkolnego.
 5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN/IPN mogą wystąpić: 

1)     - uczeń - niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);

2)     - rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;

3)     - wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy   wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
 3. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
 4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Dyrektor szkoły zezwala na ITN/IPN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 6. W przypadku zezwolenia na ITN/IPN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
 7. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
 8. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
 9. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN/IPN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
 10. Uczeń realizujący ITN/IPN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
 11. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN/IPN:

1)     uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN/IPN oraz  jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

2)     zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko
w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

 1.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub
  2 godziny co dwa tygodnie.
 2. Rezygnacja z ITN/ IPN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
 3. Uczeń realizujący ITN/ IPN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
 4. Kontynuowanie ITN/IPN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 5. Decyzję w sprawie ITN/IPN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
 6. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane
  w ITN/IPN.
 7. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację 
  o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować 
  w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

Rozdział 8

 

Organy szkoły i ich kompetencje

§44.

Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada  Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;      

4) Samorząd Uczniowski.

§45.

Każdy z wymienionych organów w § 58 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie    oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem  Szkoły.

§ 46.

1. Dyrektor szkoły w  szczególności:

1)     kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)     sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

6)     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

7)     wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

8)     współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;

9)     odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu;

10) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. 2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1)  opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2)  przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

3)  określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4)   wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach, dni wolne od zajęć;

5)  informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;

6)  odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;

7)  zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze                  w sytuacjach wystąpienia w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;

8)  zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,                       a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i na placu szkolnym;

9)  dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

10)   egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

11)   sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

12)   opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

13)   dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

14)   dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;

15)   za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

16)   organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

17)   powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

18)   odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;

19) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej                i Rady Rodziców:

a)   zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

b)  materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

20) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;

21) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów;

22) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami
i materiałami edukacyjnymi;

23) ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych;

24) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 1. 3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1)   nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

2)   powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych; dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;

3)   decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy                       w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;

4)   organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;

5)   opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

6)   dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

7)   przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom                          i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

8)   występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli                 i pracowników;

9)   udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;

10)   załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

11)   wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

12)   wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

13)   przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

14)   dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

15)   określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

16)   odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o Samorządzie Terytorialnym;

17)   współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków                           do opiniowania  i zatwierdzania;

18)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 1. Sprawuje opiekę nad uczniami, w szczególności:

1)       tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

2)       egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;

3)       organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

4)       opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej;”

5)       sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

§47.  

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§48.

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących ma za zadanie:

1) zatwierdza planów pracy szkoły;

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;

6) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1)    opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)    opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

3)    opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

4)    wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

5)     opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;

6)    opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

7)     opiniuje projekt finansowy szkoły;

8)     opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty i ministra edukacji dla dyrektora szkoły;

9)    opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

10)  wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

11)  opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

12)  opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego;

13)  opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

14)  opiniuje propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

3.  Rada Pedagogiczna ponadto:

1)    przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia Dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

2)    może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;

3)    uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

4)    ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

5)    uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

6)    wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

7)    wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

8)    zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/2  jej członków.

5. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje i uchwały. Są one podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.                O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 49.

1.   Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

 1.  Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.
 2.  W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
 3.  Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

 1.  W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic                 (prawny opiekun).
  1.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2)    szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

3)    zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców.

9.   Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1)    uchwala regulamin swojej działalności;

2)    uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;

3)    uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.

10. Programy, o których mowa w § 62 ust. 6 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną

 1. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego
  i Profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
  1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących w szczególności:

1)     opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;

2)     opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3)     opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4)     opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

5)     opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.

13. Rada Rodziców może:

1)     wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)     występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3)     delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

4)     delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§50.

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.

2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)     prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem;

6)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.

7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.

§ 51.

1.Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej            w formie ustnej  na jej posiedzeniu.

7.  Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki                        i kształcenia dzieci według zasad ujętych w  statucie szkoły.

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w ustaleniach niniejszego statutu.

§52.

1. Rozstrzyganie sporów:

1) Konflikt uczeń – uczeń.

Konflikt rozwiązuje wychowawca klasy z ewentualną pomocą pedagoga szkolnego. Powiadomienie o konflikcie rodziców pozostawia się do dyspozycji wychowawcy.

2) Konflikt dyrektor – Rada pedagogiczna.

Spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane są na posiedzeniu rady pedagogicznej. Jeśli nie przynosi to skutku rada pedagogiczna wybiera spośród siebie zespół mediacyjny – (5 osobowy) na czele którego stoi odpowiednio dyrektor lub wicedyrektor, wspólnie starają się dojść do porozumienia.

3) Konflikt dyrektor – Rada Rodziców.

Spory pomiędzy dyrektorem, a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniu Zarządu Rady Rodziców z udziałem dyrektora szkoły.

2. Konflikty powstałe na innych płaszczyznach należy rozwiązywać przy udziale stron zainteresowanych, z udziałem mediatora, którym może być dyrektor szkoły lub wicedyrektor. 3. W przypadku braku rozstrzygnięć ww. konfliktów „na terenie szkoły” dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania o zaistniałej sytuacji organ prowadzący lub nadzór pedagogiczny, w zależności od istoty sporu.

 

 

Rozdział 9

 

Organizacja wychowania i opieki

§ 53.

1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności;

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy szkoły
i występowania do dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi  funkcjonowania placówki.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4) przeglądania zeszytów swych dzieci, zachęcać do staranności w ich prowadzeniu
i systematyczności w nauce;

5) zakupić (w miarę posiadanych środków finansowych) dla dziecka komplet podręczników wskazanych przez szkołę, przybory szkolne, strój zgodnie ze statutem
i ubezpieczyć dziecko;

6) dopilnować realizacji obowiązku szkolnego uczęszczania dziecka do szkoły;

7) za zniszczone mienie szkoły przez dziecko odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice; zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone  mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

§54.

1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy opracowują szczegółowy Plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i szkolnego Programu Wychowawczego.

2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program Wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia                           w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

§55.

1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów),  organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3.  Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności:

1)      tworzenie warunków do pracy własnej;

2)      wyrabianie u dzieci umiejętności porozumiewania się w grupie;

3)     organizowanie pomocy w nauce;

4)     organizowanie zajęć ruchowych w pomieszczeniu świetlicy oraz na powietrzu;

5)      rozwijanie zainteresowań uczniów;

6)     organizowanie zajęć kulturalnych, oświatowych i sportowych;

7)     upowszechnianie kultury zdrowotnej;

8)     współpraca z innymi nauczycielami szkoły.

 

§ 56.

Pomoc materialna dla uczniów jest opisana w § 14 statutu.

§ 57.

1. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z dożywiania w stołówce szkolnej.

2. Stołówka szkolna wydaje obiady w trakcie długiej przerwy lub w sytuacjach wyjątkowych w innym czasie.

3. W czasie wydawania obiadów dyżury w stołówce pełnią nauczyciele zgodnie z planem dyżurów.

4. Korzystających  z usług stołówki obowiązuje zasada zachowania porządku, kultury i ciszy w czasie spożywania posiłków.

 

Rozdział 10

 

Organizacja nauczania

§58.

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno –wychowawczej są:

1)     Obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)     Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

3)     zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze;

4)     zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

5)     zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

2. Zajęcia w szkole prowadzone są:

1)     w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.

Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej.

Obecność ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zaznacza się w dzienniku lekcyjnym poprzez pozostawienie pustej kratki, nieobecność poprzez postawienie pionowej kreski w odpowiedniej kratce , spóźnienia - litera S, usprawiedliwienia nieobecności - przekreślenie pionowej kreski. Zajęcia pozalekcyjne dokumentowane w innych dziennikach zajęć dokumentuje się zgodnie z legendą w tych dziennikach.

2)     w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

3)     w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia j. obcych, religii, etyki, zajęcia wychowania fizycznego;

4)     w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia  j. obcego, specjalistyczne, zajęcia wychowania fizycznego .

5)     w toku nauczania indywidualnego;

6)     w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

7)     w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;

8)     w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia;

9)     w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej:  wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe.

3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.

4. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień   i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej.

5. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły  z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

6. Na zajęciach edukacyjnych dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej .

7.Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych,  zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów.

8.Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń  z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.

9.Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących  do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

10. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt  i chłopców.

§59.

Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych  w przepisach prawa.

§60.

Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

§61.

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa
w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

2.   Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

3.   Zajęcia, o których mowa w ust. 1  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§62.

1. Uczeń może być  zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po spełnieniu warunków:

1)      lekcje wychowania fizycznego, informatyki z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

2)      rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli
w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

§63.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu,  w terminie 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.  Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami) ucznia.

 

§ 64.

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 65.

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 66.

Przerwy lekcyjne trwają 5 lub 10 minut, a przerwa obiadowa 20 minut.

§ 67.

W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień nauki.

§68.

1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2013/2014, są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

2. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego
w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1.

3. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 1 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 2 i 3 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 2 i 3, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 69.

1. Udział ucznia/ dziecka w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.

2. W przypadku, gdy uczniowie/rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestniczenia  dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach
z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki  religii i etyki w planie zajęć szkolnych.

3. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w ust. 1 wymienionych zajęciach szkoła zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.

4. W szkole organizuje się nauczanie religii / etyki na życzenie rodziców/ ustawowych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.  Życzenie uczestnictwa  w zajęciach religii i etyki  wyraża się  w formie oświadczenia woli.

5. Zajęcia z religii/ etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.

6. Zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych,                                   

7. W przypadkach,  gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki  zgłosi mniej niż 7 uczniów/dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w jednej ze szkół
w grupach międzyszkolnych.

8. W sytuacjach, jak w ust. 5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen  i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

9. Ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję ucznia.

10. Ocena z religii/ etyki w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali stopni szkolnych.

11. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie
 i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia.

12. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.

13. Program nauczania etyki dopuszcza Dyrektor Szkoły.

 

Rozdział 11

 

Organizacja szkoły

§ 70.

1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

1)     15 sal lekcyjnych;

2)     bibliotekę;

3)     dwie pracownie komputerowe z 24 stanowiskami łącznie;

4)     salę gimnastyczną;

5)     świetlicę szkolną z internetowym centrum multimedialnym;

6)     boiska szkolne;

7)     pomieszczenia gospodarcze;

8)     gabinet profilaktyki i pierwszej pomocy przedmedycznej;

9)     sale do nauczania indywidualnego i zajęć korekcyjno –kompensacyjnych;

10) salę zabaw;

11) plac zabaw.

§71.

1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

§72.

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu  finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.

2.Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 30 maja danego roku.

3.W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących  stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i zastępcy/ów dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN     

4.W arkuszu organizacyjnym szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia  przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§73.

1. Dyrektor szkoły opracowuje plan doskonalenia  nauczycieli. 

§74.

Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

§ 75.

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

2.  Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  szkole  podejmuje  Rada  Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.

§ 76.

1.  Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.   Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły.

§77.

1. W szkole działa biblioteka.

2. Biblioteka jest :

1)     interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą   w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;

2)     ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

3)     ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

3. Zadaniem  biblioteki w szkole jest :

1)     gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2)     obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,

3)      prowadzenie działalności informacyjnej;

4)   zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych                          

     i informacyjnych;

5)     podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

6)     wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

7)     przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

8)     rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9)     kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

10)   organizacja wystaw okolicznościowych.

4. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy  należy:

    1) w zakresie pracy pedagogicznej:

a)     udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,

b)     prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę             i jej zbiory,

c)     zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,

d)     udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,

e)     prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż,

f)     współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami

       organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji

       zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury

       czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,

g)    udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki i medioteki.

 

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

a)     przedkładanie dyrektorowi szkoły preliminarza wydatków na następny rok budżetowy,

b)     troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,

c)     gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich  selekcji,

d)     prowadzenie ewidencji zbiorów,

e)     klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,

f)      organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

g)     prowadzenie dokumentację pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,

h)     planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,

i)       składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,

j)       ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy. 

5. Nauczyciele  bibliotekarze  zobowiązani  są  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

6. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki i  medioteki.

7.  Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje  wyznaczony przez dyrektora wicedyrektor.

8. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności
i planie pracy biblioteki.

9. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców
i innych ofiarodawców.

§ 78.

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora (1 wicedyrektor na 12 oddziałów).

2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze i pedagogiczne np.: logopeda, psycholog itp.
§ 79.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,  którego zadaniem jest w szczególności:

1)     ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

2)     korelowanie treści programowych przedmiotów, porozumiewanie się co do wymagań programowych i organizacji kontroli i pomiaru dydaktycznego osiągnięć uczniów;

3)     porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów;

4)     uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową.

2. Koordynatorem zespołu jest zawsze wychowawca danej klasy.

§80.

1. Nauczyciele tworzą zespoły: wychowawczy w składzie  pedagog,  nauczyciele świetlicy, katecheta i przedmiotowe. Dopuszcza się możliwość tworzenia w szkole innych zespołów problemowo- zadaniowych.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wyłoniony przez zespół.  

3. Ustala się, iż w ciągu roku szkolnego winny odbyć się co najmniej trzy spotkania zespołu.

4. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

1)     wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;

2)     opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć;

3)     opiniowanie programów autorskich innowacyjnych i eksperymentalnych;

4)     organizowanie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;

5)     współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, w uzupełnianiu ich wyposażenia;

6)     współdziałanie w aktualizacji gablotek informacyjnych;

7)     wybór jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;

8)     wybór jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego
w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych;

5.  Zadaniami  zespołu wychowawczego są zwłaszcza:

1)     analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być   zgodne z  oczekiwaniami i   potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców raz uwzględniać założenia programu  wychowawczego Szkoły;

2)     ocenianie efektów pracy wychowawczej;

3)     rozwiązywanie problemów wychowawczych;

4)      ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.

6. Zespół ma  prawo w szczególności do:

1)     wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału
w 3-letnim cyklu kształcenia;

2)     informowanie rodziców o potrzebie zdiagnozowania uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych;

3)     współpracy w ustalaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów;

4)     wnioskowania do wychowawcy klasy w sprawie ustalenia oceny zachowania konkretnych uczniów;

5)     wnioskowania do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych
i opiekuńczych.

 

Rozdział 12

 

Pracownicy szkoły

§81.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)     dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

2)     prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów,  wybór odpowiedniego podręcznika
i poinformowanie o nim uczniów;

3)     kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

4)     dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów;

5)     tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

6)     rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,    ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie  i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

7)     prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

8)     wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie opieką Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej  ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

9)     aktywny udział w pracach klasowego zespołu nauczycieli, szczególnie przy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy;

10) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej, w tym poradni specjalistycznej;

11) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności    uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach Oceniania;

12) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach;

13) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

14) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

15) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

16) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej
i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE, ORE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z dyrekcją szkoły;

17) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;

18) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów Kodeksu Pracy;

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbycie zajęć;

20) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej  ucznia;

21) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;

22) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

23) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

24) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowe.

 1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)    zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

a)  nauczyciel szkoły podstawowej jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze
2 godzin w tygodniu,

3)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i  doskonaleniem zawodowym."

 1. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w innych dziennikach zajęć.

§ 82.

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,              a   w szczególności: 

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1)     bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

2)     rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3)     wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4)     udział w pracach Zespołu d.s pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)     tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny           i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

6)     ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

7)     pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

8)     organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

9)      realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

10)  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

11) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

12) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

13)  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

14)  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak           i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności                           w uzupełnieniu materiału;

15)  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności
i inicjatyw uczniowskich;

16)  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań             i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

17)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

18)  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

19) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

20)  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole                  i poza szkołą;

21)  współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach    ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

22)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji                 z   wnioskami o udzielenie pomocy.

3.Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Oddziałową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

4.Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1)     prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;

2)     sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasowe;

3)     wypisuje świadectwa szkolne;

4)     wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami dyrektora  szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

§ 83.

1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

1)             punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2)             aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania, agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;

3)             przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;

4)             dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek                  i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;

5)             zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

6)             egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;

7)             niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie                 w toaletach szkolnych;

8)             natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa                i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora;

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia                           z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy komputerach i innych urządzeniach technicznych w pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

8. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania                   i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad obowiązujących w szkole i wypełnić kartę wycieczki.

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

1)      ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejsc;

2)      podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;

3)      w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala , należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły;

4)      nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;

5)      po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;

6)      uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;

7)      przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;

8)      nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

13.Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

1)      zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2)      sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3)      z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4)      zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§84.

1. Do zadań pedagoga  należy w szczególności:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;

2)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

3)      prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

4)      wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

5)      rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

6)       określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –                    pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom;

7)       organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

8)       podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

9)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

10)    prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad
w zakresie wychowania.

11)   wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego
i profilaktyki;

12)   diagnozowanie dojrzałości szkolnej;   

13)   udział w opracowywaniu programów profilaktyki;

14)   realizacja zadań przypisanych zespołom pracującym z uczniami o specjalnych potrzebach;

15)   prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§85.

1.   Do zadań logopedy należy zwłaszcza:

1)      przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

2)      diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

3)      prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub                       w grupach;

4)      utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;

5)      udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy                      i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

6)      prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach zerowych;

7)      prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

8)      udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

9)      stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;

10)   organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

11)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

12)   organizacja i opieka nad warsztatem logopedycznym;

13)   prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§86.

1. Zadania wicedyrektora:

1) nadzoruje  sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej, dokonuje koniecznych poprawek, opiniuje go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej - czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów,

2) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z prawidłowego odbycia zastępstw
i zapisu w dziennikach zajęć,

3) sporządza bieżący wykaz (na tablicy w pokoju nauczycielskim) klas i nauczycieli przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad ich prawidłowym rozliczeniem i dokumentowaniem,

4) sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin

ponadwymiarowych i innych oraz, w związku z tym, dba o prawidłowe

prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników,

5) terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadzi ich dokumentację,

6) kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów,

7) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

§87. 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych:

1)     Sekretarz szkoły zajmuje się prowadzeniem kancelarii szkoły między innymi:

a)     prowadzi ewidencję uczniów,

b)     księgi kancelaryjne,

c)     prowadzi teczki akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły.

2)     Sprzątaczki dbają o ogólny ład, porządek i czystość w szkole.

3)     Konserwator-woźny wykonuje drobne bieżące naprawy i dba o porządek wokół szkoły.

4)     Intendentka odpowiada za prawidłowe:

a)     prowadzenie magazynu,

b)     zaopatrywanie stołówki w żywność,

c)     dokumentacje finansowo-materialną,

d)     sporządzanie jadłospisów,

e)     przyjmowanie opłat za posiłki.

5)     Kucharki w szczególności:

a)     przyrządzają posiłki  zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i higieny pracy, pobierają i przechowują próbki żywnościowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)     prowadzą magazyn podręczny,

c)     ustalają wraz z intendentką jadłospis,

d)     dbają o czystość kuchni i sprzętu kuchennego, dbają o powierzone mienie,

e)     prowadzą wypożyczalnie naczyń na wesela i uroczystości.

2. Szczegółowy zakres czynności sekretarza, sprzątaczek, intendentki, kucharki, pomocy kucharki, konserwatora-woźnego i innych pracowników w tworzonych w szkole etatach pracowniczych  znajduje się w teczkach akt osobowych.

3. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

4. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)      przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)      wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)      udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)      dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)      zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)      zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)      stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)      sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9)      złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych                         o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

10)    złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.

5. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.

6. Pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamię przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów lub innych osób.

Rozdział 13

 

Uczniowie szkoły

§88.

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

1)     urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.,
które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;

2)     urodzone w 2009r.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione                      z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci zwłaszcza wg miesięcy i lat urodzenia. 

6. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 4. Może to nastąpić w przypadkach:

1)     gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych rocznikach;

2)     dzieci są spokrewnione;

3)     dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu;

4)     konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci.;

5)     gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły.

§89.

1. Odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko.

2. Odroczenia dokonuje się  na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.

3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla  dziecka o odroczeniu przez niego spełniania obowiązku szkolnego.

5. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie oświaty.

6. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.

7. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 9. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
w szkole podstawowej.

 10. Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1)     dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)     zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3)     zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4)     informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.

§ 90.

REKRUTACJA

1. I etap

1)   Od 17 marca do 15 kwietnia  - składanie  do sekretariatu szkoły deklaracji  realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. A.G Bema w Lipsku przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów

a) Do szkoły przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

b) Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną /skład: z-ca dyrektora szkoły, sekretarz szkoły, pedagog szkolny/.

2)  Określa się następujące kryteria uwzględniane podczas postępowania rekrutacyjnego  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

a)      Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Lipsku - 10 pkt.

b)      Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole- 6 pkt.

c)      Miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole (np. dziadkowie) jest w Lipsku - 2 pkt.

d)      Inna uzasadniona przez rodzica/ prawnego opiekuna sytuacja- 1 pkt.

3) Komisja Rekrutacyjna może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku. W przypadku spełnienia równocześnie przez kandydata kilku kryteriów określonych w ustępie 5 sumuje się liczbę  punktów. Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym okaże się, że kandydaci mają taka samą liczbę punktów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 4)      Do 25 kwietnia– szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej – I etap rekrutacji, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy informacyjnej dla rodziców w szkole.

2. II etap uzupełniający

1)      Od 25 kwietnia do 25 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej  (jeśli po I etapie rekrutacji są wolne miejsca). Zasady rekrutacji jak w I etapie.

2)      Do 31 sierpnia– ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy informacyjnej dla rodziców w szkole.

3.  Warunki i tryb przechodzenia uczniów do szkoły z innych typów szkół regulują odrębne przepisy

§91.

1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez zasady  przyjmowania sposób.

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

§92.

Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  

§93.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

§94.

Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

§95.

Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
w sferę jego życia prywatnego.

§96.

Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.

§97.

Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.

§98.

1.Uczeń ma prawo do:

1)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

2)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

3)     rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

4)     poszukiwania i otrzymywania informacji z różnych źródeł;

5)     otrzymywania informacji dotyczących ucznia o zapadających w szkole decyzjach (np. jawna i obiektywna ocena);

6)     swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

7)     wygłoszenia opinii, przedstawienia stanowiska we własnej sprawie lub gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów;

8)     równego traktowania i oceniania, niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, statusu rodzinnego i społecznego;

9)     wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole;

10) współdziałania w wydawaniu gazetki szkolnej;

11) poszanowania godności, przekonań i własności;

12) ochrony danych osobowych (np. informacji o stanie zdrowia, wyniki testów psychologicznych, status materialny rodziny itp.);

13) otrzymywania podstawowych informacji o jego prawach i uprawnieniach.

2. Uczeń ma prawo wnosić o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu bądź zachowania oceny, odwołać się od decyzji nauczyciela, dyrektora, Rady Pedagogicznej (z wyjątkiem kar statutowych)  lub gdy zostały naruszone jego dobra osobiste. Uczeń może odwoływać  się (w formie ustnej lub pisemnej) kolejno do:

1)     wychowawcy;

2)     dyrektora szkoły;

3)     organu prowadzącego szkołę;

4)     organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

5)     Rzecznika Praw Dziecka.

§99.

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać poniższych regulacji:

1)     uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywać na nie punktualnie.
W przypadku spóźnienia uczeń zobowiązany jest przyjść do sali, w której odbywają się jego zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń idzie do świetlicy szkolnej (biblioteki lub innego pomieszczenia na terenie szkoły, w którym przebywać będzie pod nadzorem nauczyciela albo innego pracownika szkoły) a następnie w czasie przerwy dołącza do swojej klasy;

2)     na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów;

3)     w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać
z innymi uczniami, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela;

4)     uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w ciągu tygodnia od stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia);

5)     uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu i czystości, bez ekstrawaganckich fryzur czy makijażu, do noszenia schludnego stroju w spokojnej tonacji kolorów, bez żadnych, prowokujących napisów (np.: identyfikujących
z subkulturami), naszywek, znaków firmowych. Zabrania się noszenia odzieży odsłaniającej plecy, brzuch, wysokie partie ud i z wyzywającymi dekoltami. Dopuszcza się noszenie przez dzieci skromnej biżuterii i ozdób;

6)    uczeń zobowiązany jest do chodzenia w szkole w zmiennych, bezpiecznym, antypoślizgowym obuwiu (obowiązuje  podeszwa nie zostawiająca śladów na podłodze);

7)    w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz używania urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, aparaty cyfrowe, mp-3, mp-4, dyktafony, iPody, laptopy, tablety itp.) przez uczniów w czasie wszystkich zajęć bez zgody nauczyciela.
W przypadkach szczególnych na pisemną i rzetelnie uzasadnioną prośbę rodziców wychowawca zwalnia ucznia z tego zakazu czasowo lub bez ograniczeń. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej ani żadnej innej za przyniesiony przez ucznia sprzęt elektroniczny;

8)    podporządkować się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego;

9)    przestrzegać zasad współżycia społecznego:

a)       okazuje szacunek dorosłym, wszystkim pracownikom szkoły i kolegom,

b)       przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c)       szanuje poglądy i przekonania innych,

d)       szanuje godność i wolność drugiego człowieka,

e)       zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

f)        uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,

g)       nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,

h)       bez zgody osoby zainteresowanej nie filmuje jej, nie nagrywa i nie fotografuje,

i)        przestrzega postanowień zawartych w Statucie szkoły.

§100.

Kary i nagrody zostały uregulowane w Rozdziale 14.

 

Rozdział 14

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

§101.

Szkoła w swoich założeniach dąży do wszechstronnego i wielowymiarowego kształcenia,
a w szczególności do tego, aby  uczniowie:

1)     sprawnie posługiwali się językiem ojczystym;

2)     stosowali podstawowe zasady poprawności, płynnie czytali;

3)     pisali, stosując podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne;

4)     posługiwali się  różnymi źródłami informacji;

5)     praktycznie wykorzystywali umiejętność logicznego myślenia i liczenia;

6)     komunikowali się z rówieśnikami w języku obcym;

7)     byli odpowiedzialni, koleżeńscy i asertywni;

8)     potrafili samodzielnie ocenić samego siebie;

9)     cechowali się wrażliwością na piękno, doceniali wartość sztuki;

10) byli przygotowani do tworzenia i odbioru sztuki;

11) sprawnie obsługiwali komputer;

12) potrafili wyszukać i gromadzić potrzebne informacje z Internetu,

13) korzystali z najnowszych osiągnięć techniki,

14) byli wdrożeni do troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną.                                     

§102.

1. Ocenianiu podlegają:

1)     osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)     zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.                                            

§103.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

              1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

              2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

              3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

              4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

              5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  1. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
  3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  4. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
  6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§104.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1)     I okres trwa od inauguracji roku szkolnego do daty rozpoczęcia ferii zimowych
i kończy się klasyfikacją śródroczną;

2)     II okres trwa od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu ferii do daty zakończenia roku szkolnego ustalonej przez MEN i kończy się klasyfikacją roczną.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ocena opisowa.

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ocena opisowa.

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ocena opisowa.

6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ocena opisowa.

8.W klasach I – III ustala się opisową ocenę  śródroczną i roczną osiągnięć edukacyjnych.

9. Dokumentacja oceny opisowej znajduje się w dzienniku zajęć.

10.Ustala się następujące oceny bieżącego (cząstkowego) oceniania: wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, słabo,  jeszcze nie potrafisz. PZO uszczegółowiają zakres wymagań na poszczególne oceny bieżące. Wyjątek w klasach I-III stanowi ocena z religii (etyki), która jest wystawiana zgodnie ze skalą stosowaną w klasach IV-VI ( §102 WZO).

11. W drugim okresie klasy III nauczyciele stosują równolegle ocenianie zgodne ze skalą oceniania stosowaną na drugim etapie edukacyjnym.

12. Zobowiązuje się nauczycieli klas I-III do gromadzenia informacji o pracy uczniów (prace plastyczno-techniczne, sprawdziany i inne) przez okres jednego roku. Wyżej wymienione materiały należy udostępnić rodzicom lub prawnym opiekunom do wglądu na ich życzenie.

13. Recenzje prac uczniowskich powinny podkreślać pozytywy i zachęcać do dalszej pracy,
a także wskazywać braki do uzupełnienia.

§105.

1. W klasach IV – VI   ustala  się śródroczną i roczną ocenę z poszczególnych zajęć edukacyjnych według następującej skali:

 

OCENA

SKRÓT

CYFRA

CELUJACY

CEL

6

BARDZO DOBRY

BDB

5

DOBRY

DB

4

DOSTATECZNY

DST

3

DOPUSZCZAJACY

DOP

2

NIEDOSTATECZNY

NDST

1

 

2. Ocenę bieżącą (cząstkową) z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali: 6, 5+, 5-, 4+, 4-, 3+, 3-, 2+, 2-, 1.

3. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie:

1)     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który rozwija własne zdolności i umiejętności. Wykazuje się swoją wiedzą na forum klasy, szkoły i poza nią.

2)     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w programie nauczania. Wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym. Inicjuje proces samokształcenia.

3)     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wiadomości zawarte
w programie nauczania, ale nie będzie to miało zasadniczego wpływu na poznanie dalszych treści kształcenia.

4)     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności ujęte
w podstawie programowej. Z minimalną pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy.

5)     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który słabo opanował treści i umiejętności ujęte w podstawie programowej, co może utrudnić mu dalsze zdobywanie wiadomości. Przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości z pomocą nauczyciela.

6)     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej, co uniemożliwi mu dalsze kształcenie. Nie przejawia gotowości do przyswajania nowych wiadomości.

 

§106.

1. Ustala się śródroczną i roczną ocenę z zachowania według następującej skali:

 

OCENA

SKRÓT

WZOROWE

WZ

BARDZO DOBRE

BDB

DOBRE

DB

POPRAWNE

POP

NIEODPOWIEDNIE

NDP

NAGANNE

NG

2. Przy ocenie zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, z którą uczeń rozpoczyna nowy rok szkolny nawet, jeśli rok poprzedni zakończył oceną naganną.

3. Przyjmuje się następujące zasady:

1)     Ocenę dobrą uczeń utrzyma przez cały rok szkolny, jeśli wykaże się:

a)     sumiennością w nauce i innych obowiązkach, czyli:

-          będzie dbał o osiąganie wyników na miarę swoich możliwości,

-          będzie wytrwale przezwyciężał trudności,

-          będzie sumiennie wykonywał polecenia nauczycieli i poczuwał się do współodpowiedzialności za wyniki pracy zespołu klasowego i wyniki szkoły;

b)     wykaże się odpowiedzialnością, rozsądkiem i dobrym wychowaniem czyli:

-        będzie dbał o kulturę osobistą,

-        będzie przestrzegał zasad zgodnego współżycia w środowisku uczniowskim,

-        będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa,

-        będzie dbał o mienie szkoły,

-        będzie grzecznie odnosił się do swoich koleżanek i kolegów;

c)     wykaże się zaangażowaniem w sprawy szkoły i dbałością o jej honor, czyli:

-        będzie sumiennie wypełniał powierzone mu funkcje i zadania,

-        będzie reagował na zło i wandalizm,

-        będzie dbał o estetykę swego wyglądu i o kulturę słowa,

-        będzie szanował wszystkich pracowników szkoły i ich pracę.

4. Aby utrzymać ocenę dobrą uczeń nie może:

1)     świadomie i celowo zakłócać toku lekcji,

2)     bez uzasadnienia opuszczać zajęć szkolnych,

3)     powodować konfliktów,

4)     dopuszczać się agresji wobec innych uczniów,

5)     ulegać nałogom,

6)     łamać prawa obowiązującego w szkole.

5. Ocena zachowania może ulec podwyższeniu w toku roku szkolnego do bardzo dobrej, jeśli uczeń:

1)     aktywnie uczestniczy w życiu klasy, przyjmując na siebie dobrowolnie dodatkowe obowiązki i zadania,

2)     wyróżnia się wysoką kulturą bycia,

3)     godnie reprezentuje klasę w konkursach i zawodach,

4)     wykazuje się odpowiedzialnością za zespół klasowy,

5)     jest koleżeński chętnie pomaga innym.

6. Ocena zachowania może ulec podwyższeniu w toku roku szkolnego do wzorowej, jeśli uczeń:

1)     aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, przyjmując na siebie dobrowolnie dodatkowe obowiązki i zadania,

2)     wyróżnia się szczególnie wysoką kulturą bycia,

3)     godnie reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach,

4)     wykazuje się szczególną odpowiedzialnością za szkołę,

5)     jest koleżeński chętnie pomaga innym,

6)     systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,

7)     sam podejmuje działania zmierzające do udzielania pomocy innym,

8)     jest wrażliwy na krzywdę,

9)     w pełni i samodzielnie realizuje podjęte przez siebie zadania,

10)  swoją postawą daje wzór do naśladowania innym.

7. Ocena zachowania może ulec obniżeniu w toku roku szklonego do poprawnej, jeśli:

1)     uczniowi zdarzają się sporadyczne wykroczenia przeciw zasadom określonym przy ocenie dobrej; uczeń jednak wyciąga wnioski ze swoich zachowań i nie powtarza błędów,

2)     nie angażuje się w życie klasy i szkoły,

3)     sporadycznie nie odrabia zadań domowych,

4)     często zapomina o dobrych manierach,

5)     sporadycznie stwarza w klasie i szkole konflikty,

6)     zdarza mu się opuścić bez usprawiedliwienia lekcje,

7)     jego wygląd (fryzura, makijaż, biżuteria) jest wyzywający np.: jaskrawo pomalowane paznokcie, mocno nażelowane lub ufarbowane włosy, irokezy, prowokująca biżuteria, itp.

8. Ocena zachowania może ulec obniżeniu do oceny nieodpowiedniej, jeśli uczeń często
i w sposób rażący dopuszcza się łamania zasad określonych przy ocenie dobrej i nie wykazuje chęci poprawy. Dotyczą go co najmniej 3 z poniższych wykroczeń:

1)     wagaruje,

2)     nagminnie (więcej niż 5 razy w miesiącu) spóźnia się na lekcje,

3)     nagminnie (więcej niż 15 uwag w semestrze) przeszkadza na lekcji,

4)     jest nieprzygotowany do zajęć,

5)     nie wykonuje poleceń nauczyciela,

6)     nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań,

7)     popełnia te same błędy,

8)     nie dba o higienę osobistą.

9. Ocena zachowania może ulec obniżeniu do oceny nagannej, jeśli uczeń często i w sposób rażący dopuszcza się łamania zasad określonych przy ocenie dobrej i nie wykazuje chęci poprawy. Dotyczą go co najmniej 3 z poniższych wykroczeń:

1)     popada w konflikt z prawem,

2)     nie realizuje obowiązku szkolnego,

3)     arogancko odzywa się do pracowników szkoły,

4)     ubliża innym,

5)     używa wulgaryzmów,

6)     stosuje przemoc,

7)     świadomie niszczy sprzęt szkolny,

8)     kradnie,

9)     wyłudza pieniądze,

10)  pali papierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające,

11)  nie dba o higienę osobistą,

12)  oczernia kolegów, koleżanki lub pracowników szkoły.

§107.

Przyjmuje się następujące zasady:

 1. Nauczyciele do 30 września każdego roku szkolnego informują uczniów
  o wymaganiach edukacyjnych wynikających ze zrealizowanego przez siebie programu nauczania na poszczególne oceny, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o trybie i warunkach uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.
 2. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami każdego roku szkolnego informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz
  o trybie i warunkach uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.
 3. Nauczyciele i wychowawcy potwierdzają przekazanie informacji z §103 i §104 stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym.
 4. Oceny bieżące, śródroczne i roczne wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne zgodnie z przyjętymi kryteriami.  Każdy nauczyciel opracowuje własne kryteria oceniania (PZO zgodny z WZO), przechowuje je w dokumentacji swojej pracy oraz wywiesza na tablicy informacyjnej w klasie.
 5. Ocenę śródroczną i roczną z zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 6. Wychowawca informuje uczniów i ich rodziców na piśmie tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej o przewidywanych ocenach rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  zachowania.
 7. Odwołanie od przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania mogą składać rodzice (prawni opiekunowie), w terminie 3 dni od otrzymania informacji
  o przewidywanych ocenach rocznych, do wychowawcy klasy. Odwołanie w formie pisemnej musi zawierać informację o oczekiwanej ocenie oraz szczegółowe uzasadnienie.
 8. Wychowawca klasy rejestruje dokument w sekretariacie i informuje nauczyciela danych zajęć edukacyjnych oraz dyrektora szkoły o odwołaniu.
 9. Nauczyciel analizuje uzasadnienie w odwołaniu i ponownie ustala w porozumieniu
  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) ocenę.
 10. Ustalona ocena nie może być niższa od wcześniej proponowanej lub inna od oczekiwanej.
 11. Jeżeli zainteresowane strony nie dochodzą do porozumienia, wychowawca klasy informuje odwołującą się stronę o możliwości zmiany oceny przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, w przypadku opisanym w pkt. 9 i 10.
 12. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 13. Ustalona przez wychowawcę ocena zachowania może być zmieniona przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 14. Niektóre oceny bieżące uczeń może poprawić:

1)     uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej z pracy klasowej (testu) i sprawdzianu w ciągu 1 tygodnia po oddaniu pracy (formę poprawy ustala nauczyciel) lub zgodnie z ustaleniami zawartymi
w PZO lub w sytuacjach szczególnym z nauczycielem uczącym.

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§108.

1.W szkole stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w zależności od specyfiki i metodyki nauczanego przedmiotu:

 1. Formy ustne:

1)     odpowiedź – sprawdza stopień opanowania materiału nauczania konieczny do dalszego zdobywania wiedzy;

2)     wypowiedź w klasie – to forma uczestnictwa w zajęciach wynikająca
z aktywności, zaangażowania, pozalekcyjnych doświadczeń ucznia;

3)     recytacja – to wygłaszanie z pamięci tekstu literatury pięknej prozą lub wierszem z uwzględnieniem zasad poprawnej dykcji, intonacji, kultury języka;

4)     aktywność na lekcji – zaangażowanie ucznia w procesie lekcyjnym.

 1. Formy pisemne:

1)     praca klasowa lub wypracowanie – to pisemna forma sprawdzianu wiadomości obejmująca jeden dział nauczania;

2)     sprawdzian – to forma sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów obejmująca materiał nauczania dotyczących cyklu kilku lekcji;

3)     kartkówka – to forma sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów obejmująca materiał nauczania max z dwóch jednostek lekcyjnych (jednego tematu);

4)     test – to forma sprawdzania wiadomości obejmująca jeden dział nauczania. (może być stosowana zamiennie za pracę klasową);

5)     zadania domowe – to ustna, pisemna lub praktyczna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności nabytych na ostatniej lekcji. Uczeń, który nie odrobił zadania domowego ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela
i uzupełnić pracę na następną lekcję. Jeżeli nie poinformuje nauczyciela
o nieodrobieniu zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną;

6)     dyktando – to pisemna forma sprawdzenia umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych;

7)     praca dodatkowa – to różne formy prezentacji wyników: obserwacji, poszukiwań, doświadczeń, zadania wynikające z zaangażowania
i zainteresowań uczniów (np. albumy, plansze, plakaty, kroniki, gazetki tematyczne, twórczość własna, scenki dramatyczne, makiety, hodowle własne roślin i zwierząt, itp.);

3. Formy sprawnościowe – doświadczalne i praktyczne:

1)     zaliczenie następuje poprzez ocenę praktycznego stosowania nabytych umiejętności i wiedzy;

2)     gra na instrumencie (flet prosty, dzwonki);

3)     posługiwanie się mikroskopem;

4)     obsługa komputera;

5)     jazda rowerem;

6)     ćwiczenia sportowe (zestaw ćwiczeń dołączony do wymagań szczegółowych
w danej grupie wiekowej);

7)     orientacja na mapie.

4. Szczegółowe informacje o stosowanych formach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych systemach oceniania.

5. Dopuszcza się stosowanie punktowego oceniania prac pisemnych, szczegółowe kryteria znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.

§109.

1. Uczeń zobowiązany jest:

1)     prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń (w zależności od wymagań nauczyciela);

2)     posiadać podręcznik przedmiotowy (przypadki losowe będą rozpatrywane oddzielnie);

3)     posiadać przybory potrzebne do aktywnego udziału w procesie lekcyjnym (np. ekierka, linijka, cyrkiel, kredki, farby, strój gimnastyczny, itp.);

4)     z własnej inicjatywy lub rodzica może prowadzić dzienniczek ucznia (klasy IV – VI);

5)     terminowo odrabiać prace domowe;

6)     zgodnie z terminarzem czytać lektury szkolne;

7)     wywiązywać się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań.

§110.

1. Prawa ucznia do nieprzygotowania się do zajęć:

1)     po dłuższej absencji spowodowanej chorobą (jeden tydzień) – uczeń uzupełnia wiadomości w ciągu jednego tygodnia;

2)     dwa razy w okresie rodzice ucznia na pisemną lub ustną prośbę mogą usprawiedliwić nieprzygotowanie do zajęć w danym dniu;

3)     raz w okresie uczeń sam może usprawiedliwić swoje nieprzygotowanie się do zajęć w danym dniu bez podania przyczyny;

4)     przypadki wymienione w punkcie 2. i 3. nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonym przez wychowawcę klasy miejscu.

§111.

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w czasie najbliższego zebrania indywidualnego.

3. Pisemne prace kontrolne ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, w którym się odbyły (do 31 sierpnia).

§112.

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się  uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego przez siebie programu nauczania.

§113.

Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki  i techniki  należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Szczegóły określa przedmiotowy system oceniania.

§114.

1.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.

2. Decyzję o zwolnieniu na piśmie podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną oraz na czas określony w tej opinii.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(a)”.

§115.

Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:

1)     systematyczne wpisy w dzienniku zajęć uczniów klas I-III;

2)     wpis ocen bieżących do dzienników lekcyjnych zgodnie z przyjętymi kryteriami z poszczególnych przedmiotów;

3)     wpis ocen bieżących do dzienniczka ucznia (na życzenie ucznia lub rodzica), ewentualnie do zeszytu przedmiotowego;

4)     wpis ocen śródrocznych i rocznych do dzienniczka ucznia (na życzenie ucznia lub rodzica).

§116.

1.Ustala się następujące sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów)
o osiągnięciach ich dzieci:

1)     wpis do dzienniczka ucznia (na życzenie ucznia lub rodzica);

2)     dyżury nauczycieli w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1530 do 1700 ;

3)     zebranie z rodzicami (śródokresowe i śródroczne);

4)     pisemne informacje o przewidywanych ocenach  rocznych przez wychowawcę klasy.

2. Proponowane oceny roczne z zajęć edukacyjnych i zachowania wystawia nauczyciel ołówkiem, na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

3. Ostateczne oceny śródroczne i roczne należy wystawić w dzienniku lekcyjnym na dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

§117.

1.Wyróżnienia i nagrody:

1)     uczeń wyróżniający się w nauce i zachowaniu z klas I – III otrzymuje dyplom na koniec roku szkolnego;

2)     uczniowie począwszy od klasy IV, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, otrzymują świadectwo szkolne promocyjne
z wyróżnieniem;

3)     uczniowie klasy VI, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, otrzymują świadectwo ukończenia szkoły
z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową;

4)     nagrodę książkową otrzymuje również uczeń, który reprezentuje szkołę
w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych formach działalności społecznej (np. praca w samorządzie szkolnym, w bibliotece, itp.)
i otrzyma, co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

§118.

1.Stosuje się następujące środki wychowawcze:

1)     ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy;

2)     pisemna uwaga w zeszycie uwag i spostrzeżeń;

3)     zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych;

4)     pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

5)     przeniesienie do klasy równoległej na podstawie wniosku wychowawcy po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

§119.

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Prośba musi być złożona najpóźniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (nie później niż 1 tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej).

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej, nieusprawiedliwionej nieobecności oraz realizującego, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

8. W skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor lub wicedyrektor szkoły  - jako przewodniczący;

2)     nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania odpowiedniej klasy.

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 7 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia ( prawni opiekunowie).

11. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji.

12. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, informatyki (techniki), wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

13. Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych (udokumentowanych) nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, może do niego przystąpić w innym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1)     imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 6, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia,  o którym mowa pkt. 7 – skład komisji;

2)     termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§120.

1. Uczeń i/lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2.1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)     dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)     dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)     wychowawca klasy,

c)     wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,

d)     pedagog,

e)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)      przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.4.1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

       1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

              a) skład komisji,

              b) termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2.1,

              c) zadania (pytania) sprawdzające,

              d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

        2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

              a) skład komisji,

              b) termin posiedzenia komisji,

              c) wynik głosowania,

              d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt.7.1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2.1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy pkt. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§121.

1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2. Ucznia klasy I - III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach (opinia lekarza, opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, opinia innego specjalisty) oraz w porozumieniu z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami).

§122.

1. Uczeń klasy IV - VI otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (kończy szkołę), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeż. pkt.4 i 5.

2. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
w szkole danego typu  uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

2) w przypadku szkoły podstawowej - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu szóstoklasisty.

6.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

7. Sprawdzian, o którym mowa w pkt.5.2 przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§123.

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty,
z zastrzeżeniem pkt. 11.

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.  Opinia o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. W przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III.

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

5. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

6.  Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

7.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

8.  Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

9. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku,
w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

10. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

12.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi do wglądu
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

13. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

§124.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń realizował obowiązek szkolny i ma co najmniej ocenę poprawną z zachowania.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień wakacji.

4. Wychowawca klasy obowiązany jest do poinformowania na piśmie rodziców ucznia
o terminie egzaminu poprawkowego najpóźniej w ostatnim dniu zajęć szkolnych. Informacja pisemna powinna zawierać zakres materiału objętego egzaminem, przygotowanego przez nauczyciela uczącego.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

6. W skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący;

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia - jako członek komisji.

7. Nauczyciel - egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje wówczas jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela uczącego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji.

9. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

10.Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych (udokumentowanych) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może do niego przystąpić w innym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokółu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych lub umiejętnościach praktycznych. Protokół pisze członek komisji.

12.Protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia.

13.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji   i powtarza klasę (z zastrzeżeniem – §107).

 

Rozdział 15

Przepisy końcowe

§125.

1. W szkole działa system monitoringu wizyjnego. Jego celem jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w obiekcie. Monitoring wizyjny w szkole funkcjonuje w oparciu o jednolity system kamer połączonych z komputerowym urządzeniem odbiorczym. System zapewnia bieżącą obserwację zdarzeń w newralgicznych miejscach w budynku i jego otoczeniu.

2. System wizyjny szkoły:

1)     obejmuje niektóre newralgiczne miejsca na terenie szkoły (w szczególności szatnię) z wyjątkiem sanitariatów
i rozbieralni przy sali gimnastycznej;

2)     stanowi zintegrowany zespół urządzeń technicznych umożliwiający przekaz zdarzeń bieżących, ich zapis oraz odtwarzanie w razie potrzeby;

3)     służy eliminacji zjawisk negatywnych z życia szkoły;

4)     nie narusza zasad intymności i dobrego wychowania;

5)     służy lepszej ochronie ludzi i sprzętu znajdującego się w szkole.

§ 126.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 127.

 Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci. 

§ 128.

1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, ma własny hymn, sztandar, patrona i logo.

2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:

1)      Inauguracja roku szkolnego,

2)      Ślubowanie uczniów klas pierwszych,

3)      Dzień Edukacji  Narodowej – Dzień Patrona,

4)      Święto  Niepodległości ,

5)      Wigilia Świąt Bożego  Narodzenia,

6)      Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

7)      Dzień Sportu – Dzień Dziecka,

8)      Pożegnanie szóstoklasistów,

9)      Zakończenie roku szkolnego.

3. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach

§ 129.

1. Zmiany (nowelizacja)  w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:

1)  organów szkoły;

2)  organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji)  do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

3.  Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.

§ 130.

Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o zmianę sztandaru
i imienia szkoły.

§ 131.

Sprawy które nie zostały rozstrzygnięte przez Statut, regulują odrębne przepisy (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o Związkach Zawodowych, Ustawa Karta Nauczyciela).

 

Traci moc statut Publicznej  Szkoły Podstawowej  im. A. G. Bema w Lipsku uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 22 lutego 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )