Koło zainteresowań z matematyki

 

Klub Filmowy - rok szkolny 2013/14

 

Wakacyjna Szkoła Liderów - Zakopane 1-7 lipca 2013

 

Klub Filmowy - rok szkolny 2012/2013

 

Wakacyjna Szkoła Liderów - Zakopane 2-7 lipca 2012 r.

 

Letnia Szkółka Pływacka

 

O projekcie na stronie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

 

     Z satysfakcją informujemy, że Miasto i Gmina Lipsko/Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. G. Bema w Lipsku przystąpiła w dniu 1 IV 2012 r.  do realizacji projektu: „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja”,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans Edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  

 Finansowanie projektu nastąpi:

a)     ze środków dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:  kwota wnioskowana i kwota proponowana – 192 960,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) co stanowi 96,48 % kosztów realizacji projektu,

b)    z udziału własnego Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 7 040,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści zł), w formie wkładu niepieniężnego (koszt sal przeznaczonych na zajęcia) - co stanowi 3,52 % kosztów realizacji projektu.

 

ze strony FRDL Centrum Mazowsze o projekcie

 

 

„Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe szkół – IV edycja”

 

Okres realizacji: 1 kwietnia 2012 – 31 marca 2014

 

Z dniem 2 kwietnia 2012 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z 12 gminami z województwa mazowieckiego rozpoczęła realizację projektu „Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja”. Projektem zostało objętych 21 szkół podstawowych i gimnazjalnych, które znajdują się na terenie partnerskich gmin.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. www.efs.gov.pl

 

Partnerstwo:

 

Projektodawcą oraz realizatorem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z gminami: Klembów, Błędów, Kozienice, Lipsko, Góra Kalwaria, Mochowo, Wiązowna, Sobolew, Zawidz, Poświętne, Wodynie i Domanice. Instytucją wdrążającą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Cel projektu:

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów gmin wiejskich i małych miast (do 20 tys.) poprzez wdrożenie programów rozwojowych na lata 2012-2014 i podwyższeni jakości usług edukacyjnych. Cele szczegółowe: 1. Zwiększone wsparcie dydaktyczno-psychologiczne dla 1293 uczennic i 1284 uczniów szkół 2. Przygotowanie szkół do prowadzenia zajęć nowoczesnymi metodami Realizując nasz projekt chcemy:

  • zwiększyć dostępność do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia
  • zapewnić doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty
  • wdrożyć programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, które umożliwią ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki
  • zwiększyć dostępność do zajęć dodatkowych (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych
  • rozszerzyć oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery)
  • wdrożyć innowacyjne metody edukacyjne poprzez wsparcie merytoryczne kadry i zakup niezbędnych narzędzi
  • wdrożyć programy i narzędzia efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )