Zajęcia projektowe w naszej szkole

O projekcie Szkoła Równych Szans w ECHU DNIA

  

 

Miasto i Gmina Lipsko oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Gustawa Bema  w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizują projekt  "Szkoła Równych Szans II edycja" współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach EFS,  którego  celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów. Otrzymał on dofinansowanie w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w   systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

Projekt o wartości 92 650 zł jest realizowany

 

 od 01.10.2010 roku do 31.07.2011 roku.
 

  Celem ogólnym projektu jest wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów zmierzające do zmniejszenia oddziaływania czynników utrudniających uczestnictwo w procesie kształcenia a także uzupełnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez podniesienie jakości procesu kształcenia ukierunkowanego na rozwój kluczowych kompetencji.  

 

Cele szczegółowe:   

 

1. Wyrównanie szans edukacyjnych   poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

2. Rozwój kompetencji kluczowych.

3. Przeciwdziałanie przemocy w szkole i poza nią.

4. Zmniejszenie negatywnych efektów oddziaływania czynników ekonomicznych, społecznych i kulturowych na edukację uczniów.

5. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki.

6. Większa dostępność do wiedzy między innymi poprzez zakup pomocy dydaktycznych, zwiększenie atrakcyjności zajęć.

7. Wdrożenie nowych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż tradycyjne formy.  

 

Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu realizują następujące zajęcia:

 ü zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego "Engish Club" (3 grupy zaawansowania),

 ü zespół wyrównawczy z matematyki  dla uczniów z klas IV, V, VI (3 grupy wyrównawcze),

 ü zespół wyrównawczy z języka polskiego  dla uczniów z klas IV, V, VI (3 grupy wyrównawcze),

 ü koło zainteresowań z matematyki  dla uczniów z klas IV - VI (3 koła zainteresowań),

 ü koło zainteresowań z języka polskiego  dla uczniów z klas IV - VI (3 koła zainteresowań),

 ü jednodniowe wycieczki edukacyjno-wychowawcze "Zobaczyć, poznać, polubić" dla 160 uczniów,

 ü zajęcia pozalekcyjne poszerzające kompetencje przyrodnicze - Klub "Kto pyta, nie błądzi !",

 ü zajęcia pozalekcyjne realizowane według programu wychowawczo - profilaktycznego "Spójrz inaczej" (autorzy: A.  Kołodziejczyk, T. Kołodziejczyk, E. Czemierowska ) dla uczniów kl. I – VI.

 

 

 

  nr_1

w pierwszym rzędzie od lewej stoją: Ernest Adach, Sebastian Sierpiński, Mateusz Sajnóg, pani pedagog Małgorzata Łata, Agata Burek. Angelika Kłódka, Kacper Lasek, Agata Bryła, pani Nina Bania – polonistka, Zuzanna Łygan,  w drugim rzędzie od lewej siedzą: Katarzyna Gawlik, Bartłomiej Pluta, Jakub Lasota, Przemysław Nowakowski, Damian Więcław, Sebastian Kowaleczka, Kacper Lasek  w trzecim rzędzie od lewej siedzą: Anna Nobis, Karolina Pastuszka, Katarzyna Woźniak 

 

    

 

nr_2

od lewej wokół stołu: Kinga Mróz, Aleksandra Młyńska, Patrycja Rutkowska, Zuzanna Stańczyk. Michał Krukowski, Igor Grudziński, pani pedagog Małgorzata Łata, Kornelia Pryciak

  

nr_3

od lewej wokół stołu: Marta Koman, Weronika Staszek, Martyna Kolenda, Wojciech Gałek, Kamil Gumiński, Jakub Krasiński, Bartłomiej Stępnik  

 

 

nr_4 

w pierwszym rzędzie od lewej stoją: Weronika Staszek, Marta Koman, Jakub Krasiński, Martyna Kolenda, Kinga Mróz, Patrycja Rutkowska, Zuzanna Stańczyk, Aleksandra Młyńska, Kornelia Pryciak   w drugim rzędzie od lewej: Wojciech Gałek, Igor Grudziński, Bartłomiej Stępnik, Kamil Gumiński 

 

     Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach projektowych. Zapytałyśmy piątoklasistów  o opinię. Oto niektóre z nich:  

 

Angelika KłódkaKoło języka polskiego bardzo mi się podoba. Zyskuję na nim dodatkową wiedzę poprzez rozwiązywanie trudniejszych testów, które pomagają nam się przygotować do olimpiad i konkursów. Dzięki tym zajęciom mamy lepsze oceny. Bardzo chętnie uczęszczam na te zajęcia, bo umożliwiają nam miłe i pożyteczne spędzenie czasu.               

Karolina PastuszkaGdy zaczęłam uczęszczać na zajęcia koła, moje oceny podskoczyły w górę. Pani jest dla nas bardzo miła. Mam nadzieję, że te zajęcia będą też w następnym roku.

Mateusz SajnógNa tych zajęciach poznajemy nowe tematy i później na lekcjach już dużo umiem. Pani jest dla nas bardzo miła i nie stawia żadnych ocen. Te zajęcia są bardzo fajne i uczą nas wielu nowych rzeczy.

Damian WięcławZajęcia „Spójrz inaczej” bardzo mi się podobają, ponieważ uczę się być dobrym dla innych ludzi.

Katarzyna Woźniak – Na zajęciach jest wesoło. Dowiaduję, się dużo ciekawych rzeczy. Pani zadaje nam fajne ćwiczenia, które robimy wspólnie.

Bartłomiej PlutaNa zajęciach „Spójrz inaczej” bardzo dobrze się bawię, mówię o swoich problemach, omawiam problemy innych oraz uczę się ciekawych rzeczy. Na tych zajęciach jest bardzo fajnie, ponieważ Pani wymyśla różne zabawy i gry. Możemy też się Pani wyżalić. Wiele się nauczyłem i myślę, że są wspaniałe.  

Katarzyna Gawlik – Na zajęciach„Spójrz inaczej” dowiadujemy się wiele o samych sobie. Bardzo mi się podobają, ponieważ fajnie się na nich bawimy. Rozmawiamy również o naszych problemach i o tym, co nas martwi. Pani pedagog pomaga nam zrozumieć pewne sytuacje.

Kacper LewikowskiLubię chodzić na zajęcia dodatkowe w szkole, ponieważ świetnie się tam bawię, odkrywam nowe pojęcia. Jakub LasotaNa zajęciach projektowych dowiadujemy się wielu rzeczy. Uczymy się tam tolerancji i dobrego zachowania. Lubię chodzić na te zajęcia, ponieważ dobrze się na nich czuję.

Ernest AdachZajęcia pozwalają mi na dowartościowanie się. Miła atmosfera jest na każdych zajęciach. Razem z grupą znajdujemy odpowiedzi na interesujące temat.    

                                                                                                              koordynator projektu Teresa Gałek  

                                                                                                              nauczyciel PSP w Lipsku Nina Bania   

 

Projekt finansowany ze środków  Unii Europejskiej  

 

  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa   

 

Ze strony FRDL o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 SZKOŁA RÓWNYCH SZANS
- II edycja

 

 

 

   Projekt realizowany jest od września 2010 roku do sierpnia 2011 roku, dla 21 szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa mazowieckiego, na terenie 10 gmin wiejskich, 4 gmin miejsko-wiejskich i 1 miasta poniżej 25 tysięcy mieszkańców.

 

Projektodawcą oraz realizatorem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z gminami: Błędów, Chorzele, Dębe Wielkie, Domanice, Góra Kalwaria, Klembów, Kozienice, Lipsko, Mochowo, Płońsk, Przasnysz, Repki, Sarnaki, Stoczek, Zabrodzie. Instytucją wdrążającą jest natomiast Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Celem ogólnym projektu jest podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym zwiększenie szans edukacyjnych uczennic i uczniów, poprzez wdrożenie w szkołach objętych projektem programów rozwojowych w roku szkolnym 2010/2011.

 

Pomocą oraz wsparciem w postaci dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz specjalistycznych, doradztwem i opieką psychologiczno-pedagogiczną, dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi oraz poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym zostanie objętych ok. 2.700 uczennic i uczniów z następujących szkół:

 

1. Zespół Szkół w Zarębach - Szkoła Podstawowa (Gmina Chorzele)
2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie (Gmina Mochowo)
3. Szkoła Podstawowa w Dobczynie (Gmina Klembów)
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Grygrowie (Gmina Stoczek)
5. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu (Miasto Przasnysz)
6. Publiczne Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych (Gmina Kozienice)
7. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Czachówku (Gmina Góra Kalwaria)
8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Zespole Szkół w Skrzeszewie (Gmina Repki)
9. Szkoła Podstawowa w Siedlinie (Gmina Płońsk)
10. Gimnazjum w Siedlinie (Gmina Płońsk)
11. Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu (Gmina Zabrodzie)
12. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu (Gmina Zabrodzie)
13. Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. G. Bema w Lipsku (Miasto i Gmina Lipsko)
14. Zespół Szkół - Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach (Gmina Sarnaki)
15. Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach (Gmina Sarnaki)
16. Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Fiedorowicza w Lipiu (Gmina Błędów)
17. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie (Gmina Kozienice)
18. Gimnazjum Gminne im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Dębem Wielkim (Gmina Dębe Wielkie)
19. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach (Gmina Kozienice)
20. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach (Gmina Kozienice)
21. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 1 PP Leg. J. Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim (Gmina Domanice)

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Koordynator projektu:
Katarzyna Wierzbicka
tel. 22 322 84 38
e-mail:
katarzyna.wierzbicka@frdl.org.pl

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )