Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. A.G. Bema

 w Lipsku

 

 Wstęp

 

 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami oraz Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku.
 2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową w Lipsku.
 3. Ilekroć w Regulaminie mówi się o organach szkoły, należy przez nie rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

 Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2.  Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

              a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi   

                  wymaganiami,

              b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

              c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji     

                 między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych

                 zainteresowań,

             d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

             e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

                 zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu

                 z dyrektorem,

             f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 1. Samorząd ma prawo do respektowania przez organy szkoły podstawowych praw uczniów zagwarantowanych Ustawą o Systemie Oświaty wraz ze zmianami (Art.55. punkt 1-6) oraz Statutem Szkoły
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu powszechnym.
 3. Niezależnymi organami wykonawczymi Samorządu Uczniowskiego są:

a)    na szczeblu klas: Samorządy Klasowe,

b)    na szczeblu szkoły: Zarząd Samorządu Uczniowskiego

                       i  Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej w skrócie SRPU.

                 c)   Zgromadzenie Samorządów Klasowych/ przewodniczących samorządów klasowych.

 1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Organy Samorządu współpracują ze sobą, mając na względzie przede wszystkim dobro wszystkich uczniów.
 3. Samorząd ma prawa i obowiązki wynikające z zapisu w Statucie Szkoły.
 4. Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.
 5. Zarówno Samorządy Klasowe, Zarząd Samorządu Uczniowskiego, Szkolny Rzecznik Praw Ucznia podlegają bezpośrednio wszystkim uczniom szkoły, jako Samorządowi Uczniowskiemu.
 6. Dopuszcza się zwołanie Samorządu Uczniowskiego, zwane Zgromadzeniem Walnym.

 

 Samorząd klasowy

 

§ 2

 

 1. Samorząd klasowy składa się z:

a)    przewodniczącego,

b)    zastępcy przewodniczącego,

c)    skarbnika.

 1. Sposób wybierania samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.
 2. Samorządy klasowe są organem opiniotwórczym, doradczym, pomocniczym, ale nie decyzyjnym w pracach podejmowanych przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 3. Do zadań samorządu klasowego należą:

a)    reprezentowanie klasy wobec nauczycieli, władz szkolnych i Zarządu SU,

b)    reprezentowanie klas podczas uroczystości szkolnych,

c)    występowanie z inicjatywami organizowania imprez klasowych, szkolnych,

d)    ochrona interesów uczniów na szczeblu klasy,

e)    uczestniczenie w obradach Zarządu Samorządu Uczniowskiego,

f)     informowanie klasy o postanowieniach Zarządu Samorządu Uczniowskiego,

g)   aktywne motywowanie klasy do uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

h)    inne, wytyczone sobie zadania i przedsięwzięcia.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

 

§ 3

 

 1. Przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego należy rozumieć najwyższy organ stanowiący i wykonawczy samorządu uczniowskiego powoływany do życia we wrześniu każdego roku szkolnego w trakcie demokratycznych, powszechnych wyborów do Zarządu SU.  Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest najwyższym przedstawicielem uczniów w szkole.
 2. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego, którego kadencja trwa 1 rok, wchodzi 4-5 uczniów, zwanych dalej członkami, którzy w wyniku głosowania  uzyskali największą liczbę głosów. Zarząd tworzą:

-        Przewodniczący,

-        Zastępca Przewodniczącego,

-        Kronikarz (1-2 uczniów),

-        Protokolant/ sekretarz.

 

 1. W celu usprawnienia swojej działalności Zarząd może powołać Sekcje Samorządu Uczniowskiego, zwane dalej sekcjami, do wykonywania określonych zadań.
 2. W skład poszczególnych sekcji wchodzić mogą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Członkowie Zarządu poza Przewodniczącym i Zastępcą mogą pełnić funkcje Przewodniczących Sekcji.
 4. Wykonywanie zadań przez poszczególne sekcje jest określone planami pracy tworzonymi na potrzeby sekcji przez przewodniczących poszczególnych sekcji we współpracy z członkami             i  opiekunami sekcji.
 5. Samorząd Uczniowski, na potrzeby swojej działalności powołuje opiekunów sekcji spośród nauczycieli klas IV-VI.
 6. Zarząd, w imieniu Samorządu Uczniowskiego uchwala bądź zatwierdza obowiązujący dotąd    w szkole Regulamin Samorządu, który co roku musi otrzymać akceptację Zarządu SU  i Dyrektora Szkoły.

 

 1. Każdy, nowo powołany zarząd ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego/ dokonywania ewaluacji w postaci aneksów po uprzedniej konsultacji z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego i Dyrektorem Szkoły.
 2. Wprowadzenie aneksów powinno być opiniowane również przez Zgromadzenie Samorządów Klasowych.
 3. Samorząd Uczniowski powinien  zostać poinformowany w trybie natychmiastowym o wprowadzonych zmianach.
 4. Wszystkie podejmowane uchwały i zmiany w postaci aneksów do regulaminu ustalanego przez Zarząd, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentami i zarządzeniami szkoły. W przeciwnym razie Dyrektor Szkoły ma prawo zmienić uchwałę.
 5. W przypadku sytuacji spornej organów szkoły z Zarządem, jako najwyższym wyrazicielem opinii Samorządu Uczniowskiego i nie osiągnięcia kompromisu, Dyrektor Szkoły zajmuje ostateczne stanowisko w spornej sprawie, przy zachowaniu obowiązujących norm prawnych.

 Cele Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 § 4

 

 1. Celem Zarządu jest autentyczne uczestniczenie w życiu szkoły i bycie współpartnerem organów szkoły w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych.
 2. Zarząd  stawia sobie za cel bycie odpowiedzialnym współgospodarzem na terenie szkoły.

 

Obowiązki i zadania Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

§ 5

 

 1. Do podstawowych zadań i obowiązków Zarządu Samorządu Uczniowskiego należą:

a)    pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

b)    angażowanie innych uczniów w działania SU,

c)    współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki,

d)    dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup/sekcji uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły,

e)    dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,

f)     godne reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec organów Szkoły,

g)    godne reprezentowanie szkoły w środowisku,

h)    występowanie  z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego,

i)     prowadzenie działalności kulturalnej, planowanie uroczystości, imprez i wydarzeń szkolnych, zbieranie i realizowanie pomysłów Samorządu Uczniowskiego, jeżeli nie są one sprzeczne z misją, Statutem Szkoły i innymi regulacjami prawnymi,

j)     wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora szkoły,

k)     opracowanie i wdrażanie w życie Rocznego Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego, po uprzednim skonsultowaniu go z opiekunem SU i zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły,

l)     współpraca z Samorządami Klasowymi,

m)   sporządzanie sprawozdań półrocznych i rocznych z działalności SU,

n)    organizowanie samopomocy koleżeńskiej w nauce, 

o)   gromadzenie funduszy na wspieranie samorządowej działalności uczniów, które mogą pochodzić z darowizn lub imprez organizowanych przez szkołę.

 

 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

a)    kieruje pracami Zarządu,

b)    planuje i zwołuje zebrania Zarządu,

c)    angażuje jak największą liczbę uczniów w prace SU,

d)    współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Opiekunem Samorządu,

e)    pełni funkcję łącznika między uczniami a pozostałymi organami szkoły,

f)     reprezentuje samorząd na zewnątrz,

g)    w przypadku kiedy przewodniczący nie może pełnić swojej funkcji, obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego SU.

 

 1. Zastępca Przewodniczącego:

a)    jest pełnomocnikiem  przewodniczącego i współpracuje z nim systematycznie wspomagając go w obowiązkach,

b)    w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki.

 

 1. Protokolant/Sekretarz:

a)    protokołuje zebrania,

b)    sprawuje opiekę nad dokumentacją zarządu,

c)    zbiera pisemne wnioski uczniów napływające do zarządu.

 

 1. Kronikarz:

a)    współpracuje z przewodniczącym i opiekunem SU,

b)    zajmuje się aktualizacją Kroniki SU.

  

 1. Zasady podejmowania decyzji:

 

a)      decyzje SU podejmowane są w trybie większości zwykłej ( większość osiągnięta, gdy  więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem/ decyzją niż przeciw) w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania (członkowie Zarządu i członkowie Zgromadzenia Samorządów Klasowych/ przewodniczący Samorządów Klasowych),

b)     głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku głosowania,

c)      minimalną liczbą głosów potrzebną do osiągnięcia większości zwykłej jest   1 głos.

 

 

 Prawa Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

§ 6

 

 1. Zarząd ma prawo przedstawiania organom szkoły wniosków i opinii organów Samorządu we wszystkich sprawach szkoły, zbierać opinie uczniów o wszelkich dotyczących ich sprawach i przedstawiać je Dyrekcji Szkoły.
 2. Zarząd ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i reprezentować opinię ogółu uczniów w problemach wnoszonych przez uczniów lub dotyczących wspólnej realizacji podjętych decyzji.
 3. Zarząd wraz ze SRPU ma prawo do egzekwowania praw ucznia wynikających  z obowiązującego prawa, w szczególności art. 55 UoSO.
 4. Zarząd ma prawo opiniować statut, program wychowawczy i program profilaktyki  oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych w trakcie każdego roku szkolnego.
 5. Zarząd ma prawo do opracowania opinii o pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora Szkoły.
 6. Zarząd ma prawo wyrażania opinii przed podjęciem przez Dyrektora Szkoły decyzji o skreśleniu z listy uczniów.
 7. W przypadku ustalenia przez Dyrektora Szkoły, że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, w komisji mającej na celu jej ustalenie uczestniczy przedstawiciel SU.

 

 Zgromadzenie Samorządów Klasowych

 

§ 7

 

 1. Przez Zgromadzenie Samorządów Klasowych należy rozumieć organ doradczy Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 2. W skład Zgromadzenia wchodzą przewodniczący poszczególnych klas.
 3. Zgromadzenie jest wyrazicielem opinii zespołów klasowych, zwanych potocznie klasami.
 4. Zebrania Zgromadzenia zwołuje opiekun SU lub Przewodniczący SU.
 5. Zebrania Zgromadzenia z Zarządem mogą odbywać się również na wniosek zainteresowanych.
 6. Przynajmniej raz w semestrze opiekun SU zwołuje Zgromadzenie w celu przedłożenia opinii na temat działalności SU.
 7. Kadencja Zgromadzenia trwa rok.
 8. Zgromadzenie ma prawo uczestniczenia w uchwalaniu regulaminów samorządu.
 9. Zgromadzenie ma za zadanie aktywnie współdziałać z Zarządem.

 

 Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

 

§ 8

 

 1. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany i powoływany do pełnienia swojej funkcji każdego roku szkolnego, we wrześniu, przez ogół uczniów szkoły w trakcie wyborów do Zarządu SU.
 2. Rzecznik Praw Ucznia reprezentuje Samorząd Uczniowski, a jego podstawowe zadania i rola to:

a)    przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,

b)    propagowanie praw ucznia i dziecka,

c)    współpraca z Zarządem Samorządu Uczniowskiego w zakresie upowszechniania praw  i obowiązków ucznia,

d)    prowadzenie negocjacji w sytuacjach konfliktowych między nauczycielami a uczniami.

 1. Rzecznik Praw Ucznia w swojej działalności może powołać doradców spośród nauczycieli           i rodziców, a także łączników w poszczególnych klasach, którzy z nim ściśle współpracują.
 2. SRPU bierze udział, niezależnie od Zarządu Samorządu Uczniowskiego, w rozpatrywaniu przez organy szkoły wszelkich spraw związanych z realizacją praw i obowiązków ucznia.
 3. SRPU zawsze może liczyć na pomoc opiekuna SU, organów szkoły i organów samorządu.
 4. Kadencja SRPU trwa 1 rok.
 5.  Kandydatem na Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia może być każdy uczeń posiadający bardzo dobrą ocenę z zachowania i dobre wyniki w nauce.

 

 Ordynacja wyborcza do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

§ 9

 

Postanowienia ogólne

           Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z uczniów wybieranych w wyborach demokratycznych, czyli powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich przez uczniów.

 1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego są ogłaszane przez opiekuna SU najpóźniej do 20 września każdego roku szkolnego, z jednoczesnym podaniem daty wyborów.
 2.  Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego.
 3.  Kandydatem do Zarządu Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy uczeń szkoły z klas IV- VI, który uzyskuje dobre wyniki w nauce i minimum dobrą ocenę z zachowania.
 4. Zgłoszenie kandydatury mają formę pisemną i należy je  dostarczyć osobiście do opiekuna SU.
 5. Zgłoszenie zawiera nazwisko i imię kandydata, klasę i jego zgodę
 6.  Pełnienie funkcji przewodniczącego klasy nie wyklucza możliwości kandydowania do zarządu.
 7. Poszczególni kandydaci maja prawo do prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej, tj. spotkań przedwyborczych, akcji plakatowych, happeningów, zawsze z zachowaniem wysokiej kultury       i ogólnie przyjętych norm zdrowej rywalizacji.
 8. Kampania wyborcza kandydata rozpoczyna się w dniu pisemnego zgłoszenia u opiekuna SU    i kończy w ostatnim dniu przed wyborami.
 9. Samorządy Klasowe, dotychczasowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego i wychowawcy klas mają obowiązek aktywnego włączenia się w propagowanie idei wyborczej, mającej na celu jak największy udział samorządu w wyborach.

Komisja Wyborcza

           Przez Komisję Wyborczą, zwaną dalej Komisją, należy rozumieć  uczniów nie kandydujących do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, ale koordynujących wspólnie z opiekunem SU prawidłowy przebieg wyborów w trakcie kampanii i w dniu wyborów nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

 1. Kandydatem do Komisji Wyborczej może być każdy uczeń szkoły, który zgłosił chęć zaangażowania w organizację wyborów do opiekuna SU w trakcie zebrania SU w sprawie organizacji wyborów.
 2. Spośród zgłoszonych kandydatur do prac w Komisji Wyborczej opiekun SU wybiera 3-4 osoby, które wchodzą w skład komisji.
 3. Uczniowie zaproszeni przez opiekuna do pracy w Komisji Wyborczej zostają powiadomieni o tym fakcie w trybie natychmiastowym.
 4. W dniu wyborów Komisja otrzymuje od opiekuna SU wypełnione przez uczniów karty do głosowania w celu zliczenia głosów i wyłonienia nowego Zarządu SU.
 5. Na karcie do głosowania umieszczone są wszystkie nazwiska i imiona oraz klasa uczniów kandydujących do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na stanowisko Szkolnego Rzecznika Praw ucznia.

Głosowanie

1.   Głosowanie przeprowadzają w dniu wyborów wychowawcy poszczególnych klas.

2.   Każdy uczeń klas IV-VI wyrażający chęć głosowania  otrzymuje kartę do głosowania.

 1. Wyboru dokonuje się  przez postawienie na karcie do głosowania znaczka ,,X’’ przy nazwiskach wybranych kandydatów.
 2. Wyborca oddaje kartę wyborczą do wychowawcy, który przy pomocy powołanych przez siebie przedstawicieli klasy zlicza wszystkie oddane w klasie ważne głosy, a następnie przygotowuje zestawienie zbiorcze wyników głosowania  swojej klasy dla Komisji Wyborczej. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania została zniszczona lub dokonano wyboru większej liczby  kandydatów.
 3. Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza, liczy głosy na podstawie zestawień przygotowanych przez wychowawców klas oraz załączonych do nich kart do głosowania i  sporządza protokół powyborczy. W protokole należy wymienić liczbę:

a)    osób uprawnionych do głosowania

b)    oddanych głosów

c)    głosów ważnych

d)    głosów nieważnych

 

Nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego

          Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie, o których mowa  w §3 punkt 2.

 1. Wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości następnego dnia w formie ogłoszenia powyborczego rozwieszonego na tablicach informacyjnych SU.
 2. Pierwsze zebranie nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego zwołuje opiekun SU.
 3. Zebranie musi odbyć się  w pierwszym tygodniu października, podczas którego, nowy Zarząd zostanie zapoznany ze swoimi obowiązkami i prawami przez opiekuna SU.
 4. Nowy Zarząd, po zapoznaniu się i zatwierdzeniu Regulaminu SU, niezwłocznie przystępuje do pracy nad Planem Pracy SU na bieżący rok szkolny w porozumieniu z członkami SU.
 5. Nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego rozpoczyna działalność w dniu pierwszego zebrania powyborczego, a jego kadencja kończy się w czerwcu, wraz z zakończeniem bieżącego roku szkolnego.

Unieważnienie wyborów

       Wybory mogą być unieważnione przez Dyrektora Szkoły w drodze protestów wyborców

      wniesionych na piśmie w ciągu 2 dni od dnia głosowania, jeżeli dopuszczono się istotnego

      naruszenia prawa lub zasad wyborczych.

Odwołanie członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego można odwołać na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Zarządu, opiekuna SU, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczyciela jeżeli narusza Statut Szkoły, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub rażąco nadużywa swoich praw.
 2. Sprawę rozpatruje Komisja Odwoławcza złożona z pozostałych członków Zarządu i opiekuna SU przy ewentualnym współudziale Dyrektora Szkoły i 2 reprezentantów Rady Pedagogicznej.
 3. Podjęcie decyzji o ewentualnym usunięciu następuje w wyniku głosowania tajnego, równego i bezpośredniego, pod nieobecność zainteresowanego zwykłą większością głosów.
 4. Na miejsce odwołanego członka Zarządu powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego lub w wyniku wyborów uzupełniających.
 5. Członek Zarządu może sam zrezygnować z działalności w Zarządzie (procedury jak wyżej).

 

 Zebrania Zarządu Samorządu uczniowskiego

 § 10

 

 1. Zarząd Samorządu działa kolegialnie.
 2. Zebrania Zarządu, w zależności od potrzeb i Planu Pracy SU, zwołuje przewodniczący lub opiekun SU.
 3. Podejmowane przez Zarząd inicjatywy i  uchwały muszą być zgodne z obowiązującymi zarządzeniami w szkole i akceptowane przez Dyrektora Szkoły.
 4. W zebraniach Zarządu mają prawo uczestniczyć: opiekun SU,  opiekunowie sekcji SU, przewodniczący sekcji, przewodniczący samorządów klasowych, dyrektor szkoły.

 Dokumentacja Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 § 11

 

 1. Plan pracy na bieżący rok szkolny.
 1. Księga protokołów.
 2. Sprawozdania półroczne i roczne z działalności SU.
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 4. Kronika Samorządu uczniowskiego.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 § 12

 

 1. Opiekunem SU może zostać każdy nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku.
 2. Samorząd ma prawo wyboru opiekuna SU na początku każdego roku szkolnego do 15 września.
 3. Kandydatów na funkcję opiekuna zgłasza Zgromadzenie Samorządów Klas  IV-VI, po wcześniejszym uzgodnieniu ze swoimi zespołami klasowymi. Nauczyciel proponowany do pełnienia funkcji opiekuna SU powinien zostać o tym poinformowany i wyrazić swoją zgodę.
 4. W przypadku odmowy kandydowania nie należy umieszczać nazwiska nauczyciela na karcie do głosowania.
 5. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która w głosowaniu Zgromadzenia Samorządów Klasowych uzyskała największą ilość głosów.
 6. Nowy opiekun SU rozpoczyna swoją współpracę z SU i podejmuje rolę koordynatora organizacji wyborów do nowego Zarządu SU.
 7. Jeżeli do Zarządu wpłynie co najmniej  40% głosów ze Zgromadzenia Samorządów Klasowych w sprawie zmiany lub odwołania opiekuna, Zarząd SU może wszcząć procedurę powołania nowego opiekuna SU na zasadach jak wyżej/ pkt 3 .
 8. W uzasadnionych przypadkach opiekuna SU może powołać Dyrektor Szkoły.

 

   Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Opiekun:

a) czuwa nad całokształtem prac SU,

b) współpracuje ze wszystkimi organami Samorządu i organami szkoły,

c) współtworzy wizerunek organów Samorządu, w tym przede wszystkim Zarządu,

d) mobilizuje Zarząd do podejmowania nowych wyzwań,

e) jest doradcą we wszystkich sprawach  dotyczących Samorządu Uczniowskiego.

 

                                                      Postanowienia końcowe

 

§ 13

 

 1. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez nowo powołany Zarząd Samorządu Uczniowskiego  i Zgromadzenie Samorządów Klasowych w obecności opiekuna SU i po zatwierdzeniu Dyrektora Szkoły. W dniu uchwalenia regulaminu tracą moc poprzednie regulaminy działalności SU.

 

 1. Po upływie 14 dni od dnia uchwalenia regulaminu, struktura i dotychczasowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego muszą zostać dostosowane do jego wymogów.

 

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego i Zgromadzenie Samorządów Klasowych na posiedzeniu w dniu 6.10.2014 roku.

 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:      Opiekun Samorządu Uczniowskiego:     Dyrektor Szkoły:

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )