Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 Zarząd Rady Rodziców

 

Przewodnicząca- pani Anna Stańkowska-Nowak

Zastępca przewodniczącej- pani Anna Sołtys

Regulamin
SPIS TREŚCI:

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku.

2. Regulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku.

3. Protokół z wyborów Rady oddziałowej.

4. Oświadczenie Rady oddziałowej dotyczące wyboru przedstawiciela klasy w Radzie Rodziców.

 

Uchwała nr 1/2007/2008 z 26 września 2007 r.

Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców Publicznej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku uchwala, co następuje:

 

§1

Rada Rodziców zatwierdza Regulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawoweji im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców _______

 

Regulamin Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku.

[z dnia 26 września 2007 r.]

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku.

 

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

 • „Szkole” należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową  im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku.
 • „Dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku.
 • „Radzie Pedagogicznej” należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Antoniego Gustawa Be-ma w Lipsku
 • „Radzie” należy przez to rozumieć Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku
 • „Organie Prowadzącym” należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Lipsku.
 • „Organie Nadzoru Pedagogicznego” należy przez to rozumieć Mazowiecki Kurator Oświaty.

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku jest reprezentantem wszystkich rodziców uczniów szkoły.

Siedzibą Rady jest budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Zwoleńska 10.

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem , Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań szkoły.

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ II

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY SZKOŁY

 

§3

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września w nowym roku szkolnym

 

§4

1. Rodzice uczniów wybierają swoich przedstawicieli w Radach oddziałowych w sposób następujący:

1) W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów we wszystkich oddziałach.

2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają Rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

3) W wyborach, o których mowa w punkcie 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom Rady oddziałowej i jej przewodniczy.

5) Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków Rady oddziałowej

b) przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania

c) nadzorowanie przebiegu głosowania

d) obliczenie głosów w obecności rodziców, przy pomocy jednego z nich.

Rodzic ten nie może być kandydatem do Rady oddziałowej.

e) ogłoszenie wyników głosowania.

6) Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.

7) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

8) Osoba kandydująca do Rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.

9) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

10) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.

11) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

12) Rodzic, biorący udział w wyborach, stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.

13) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.

14) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku, gdy trzecia i kolejna osoba lub kolejne osoby uzyskają taką samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone. Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu, aż do ustalenia pełnego składu rady oddziałowej.

2. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę i członków wybranej rady oddziałowej w obecności rodziców.

3. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład rady oddziałowej ulegnie zmniejszeniu, przeprowadza się wybory uzupełniające w tym oddziale, na zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu rady oddziałowej. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

4. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej, który będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców.

Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie ra-dy oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi Szkoły.

5. Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2 oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenia Przewodniczącemu nowej Rady Rodzi-ców.

6. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

7. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.

8. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Rodziców ulegnie zmniejszeniu o przedstawiciela danego oddziału, to dana rada oddziałowa, działając w pełnym składzie, jest zobowiązana w trybie opisanym w ust. 4, dokonać wyboru swojego nowego przedstawiciela w Radzie Rodziców w terminie do 30 dni od dnia ustania członkostwa w Radzie przez przedstawiciela danego oddziału. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

 

§5

1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub radzie oddziałowej wygasa w przypadku:

1) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

2) w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

3) zrzeczenia się członkostwa,

4) niebrania udziału w pracach Rady lub odpowiednio rady oddziałowej bez uzasadnionych przyczyn przez trzy kolejne zebrania odpowiednio Rady lub rady oddziałowej,

5) śmierci.

2. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach 1) do

4) stwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia rada oddziałowa.

3. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w §8 ust. 8, a składu rady oddziałowej zgodnie z §8 ust. 3.

 

Rozdział III

CELE I ZADANIA ORAZ PRAWA RADY

 

§6

1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

- pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

- współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,

- pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,

- udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,

- współpraca ze środowiskiem lokalnym,

- udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,

- organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,

- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

- tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.

- współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu klasowym oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i Szkoły.

3. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c) uchwalanie Regulaminu Rady,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wy-chowania Szkoły

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

 

§7

1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w głosowaniu jawnym:

 •  Przewodniczącego Rady
 •  zastępcę Przewodniczącego,
 •  Sekretarza Rady,
 •  Skarbnika Rady,
 •  oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną.

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową go-spodarkę finansową funduszami gromadzonymi przez Radę

2. Rada może odwołać Zarząd lub każdego z jej członków (na zebraniu Rady Rodziców, przy obecności minimum 90 % Rady Rodziców , w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów) na wniosek:

 •  Przewodniczącego Rady Rodziców,
 •  trzech członków Zarządu Rady,
 •  siedmiu członków Rady Rodziców.

W przypadku odwołania Zarządu lub dowolnego jej członka, Rada ma obowiązek powołać nowy Zarząd lub nowego jej członka na tym samy posiedzeniu.

 

§8

1. Rada spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.

2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Rady nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:

1) Dyrektora szkoły

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny

3) trzech członków Zarządu Rady

4) 1/3 członków pełnego składu Rady.

3. Zarząd Rady spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 3 razy w roku szkolnym.

4. Zebrania Zarządu Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.

5. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Zarządu Rady nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:

1) Dyrektora szkoły

2) trzech członków Zarządu Rady.

6. O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady lub Zarządu Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 3 dni przed planowanym terminem ze¬brania.

7. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 5, może być dokonane najpóźniej na jeden dzień przed terminem zebrania.

8. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca planowanego zebrania.

9. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Zarząd Rady i Rada Rodziców podejmuje swoje decyzje, uchwały, opinie, postanowienia itp w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych na zebraniu bez względu na frekwencję z zastrz. § 7 pkt.2.

 

§9

1. W zebraniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor.

2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady lub Zarządu, inne osoby z głosem doradczym.

 

§10

1. Rada stosownie do potrzeb może powoływać komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowej sprawie.

2. Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o udział Przewodniczącego Rady, Zarządu Rady lub innych jej przedstawicieli w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

3. Rada może współpracować z Radami Rodziców i Radami szkół innych placówek oświatowych

 

§11

Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej lub istotne interesy szkoły.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

 

§ 12

Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

 

§ 13

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać Dyrektor, Rada pedagogiczna, Rada oddziałowa rodziców, Samorząd Uczniowski. Wnioski mogą być załatwiane pozytywnie w miarę posiadanych środków.

 

§ 14

1. Rada posiada rachunek bankowy.

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady i Skarbnika.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

a. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalania.

b. Rada Rodziców używa własnej pieczątki i pieczątki imiennej Przewodniczącego Rady Rodziców.

c. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Lipsko, 26 września 2007 r. Przewodniczący Rady Rodziców.

 

zał.

Protokół z wyborów Rady oddziałowej klasy ___ Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku na rok szkolny _____________

1. Zebranie rodziców klasy odbyło się dnia: _________ _______ r.

2. Liczba rodziców uprawnionych do udziału w wyborach: _____ (liczba uczniów w klasie).

3. Liczba rodziców obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania: _____ (tylko jeden rodzic każdego ucznia)

4. Wybory do Rady oddziałowej prowadził wychowawca (imię i nazwisko): ________________

5. Zgłoszeni kandydaci (wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady oddziałowej):

1) ____________________________

2) ____________________________

3) ____________________________

4) ____________________________

5) ____________________________

6) ____________________________

6. Przy pomocy rodziców uczniów przygotowane zostały karty do głosowania, na których umieszczone zostały w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów do rady oddziałowej.

7. W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych, po podliczeniu głosów przez wychowawcę i przedstawiciela rodziców w osobie ____________________________ stwierdzono, że poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1) ____________________________

2) ____________________________

3) ____________________________

4) ____________________________

5) ____________________________

6) ____________________________

7) ____________________________

8) ____________________________

głosów ważnych oddano: _____ głosów nieważnych oddano: _____ nie głosowało: _____

8. W związku z wynikami wyborów i obowiązującym w tym zakresie regulaminem do rady oddziałowej wybrani zostali:

1) ___________________________

2) ___________________________

3) ___________________________

Czytelne podpisy wychowawcy klasy i członków wybranej Rady oddziałowej złożone w obecności rodziców

Oświadczenie Rady oddziałowej dotyczące wyboru przedstawiciela klasy w Radzie Rodziców

Rada oddziałowa klasy ___ oświadcza, że w dniu _________________________na przedstawiciela rodziców klasy ___ do Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku wybrała ze swojego składu pana/panią*) _____________________________________ .

 

 

Czytelne podpisy członków wybranej Rady oddziałowej

 

 

 

 

____________

*) niepotrzebne skreślić

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )