§ 103 ust.1. dodaje się pkt 6) o treści:

„przekazanie uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych słabych stron pracy ucznia, ustalenie kierunków dalszej pracy”.

§ 105

do ust. 2. dodaje się pkt 1)

„Oceny do dziennika wpisuje się niebieskim, czarnym lub czerwonym kolorem, z tym, ze kolor czerwony przeznaczony jest do wpisywania ocen typu: sprawdzian, praca klasowa, test, wypracowanie, dyktando.”

 

 dodaje się ust. 4. o treści

„W klasach IV-VI wprowadza się możliwość aby, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych zajęć, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogły być ocenami opisowymi.

dodaje się ust. 5. o treści

„Ocenianie, o którym mowa w ust. 4, przekazuje informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jak też jego zaangażowaniu w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności oraz pokonywaniu trudności.”

 § 113 otrzymuje brzmienie

„ Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.”

§ 114 otrzymuje brzmienie

1. W uzasadnionych przypadkach  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Decyzje, o których mowa ust. 1 i ust. 2 Dyrektor szkoły wydaje na piśmie.

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

§ 124 ust.2. otrzymuje brzmienie:

„W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów, jeżeli uczeń realizował obowiązek szkolny.”

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )